Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skrátiť čas potrebný na vybavenie vecí v sporových občianskych a obchodných veciach o 57 dní,  v prípade konkurzov o 300 dní, ale aj zaviesť manažment kvality na súdy a výrazne uľahčiť prácu sudcom či pracovníkom súdov má nový národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR – Centralizovaný systém súdneho riadenia. Vyzvanie na projekt, ktorý schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7, dnes uverejnil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Národný projekt s alokáciou 11,8 mil. eur a dĺžkou trvania 36 mesiacov je súčasťou riešenia  systému e-Justice a ako agendový informačný systém zahŕňa celý komplex vzájomne prepojených služieb so zameraním na súdy SR, Najvyšší súd SR, ale aj na samotných klientov súdov.

„Ak si predstavíme, že ročne súdy spracujú 1,5 milióna podaní, tak je pochopiteľné vypätie a vyčerpanosť pracovníkov súdov. Je najvyšší čas, aby sa digitalizácia pozitívne pretavila do života bežných ľudí aj v oblasti súdnictva“, hovorí Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie  ÚPVII.

Vďaka realizácii národného projektu bude môcť rezort spravodlivosti lepšie pracovať s dátami a dôjde k automatizovanému získavaniu dát nevyhnutných pre prácu sudcov, štandardizuje sa dokumentácia, zavedie sa sledovanie kvality súdov postavené na reálnych dátach, odstráni sa duplicita, zníži sa počet zrušených či vrátených vecí zo súdov vyššieho stupňa na súdy nižšieho stupňa. Naviac budú rozhodnutia súdov konečne k dispozícií ostatným orgánom verejnej správy v prípade nadväzujúcich konaní.

„Ministerstvo spravodlivosti získa systematický monitoring o práci všetkých 63 súdov a 1200 sudcoch. Digitalizácia výrazne uľahčí prácu 3300 pracovníkom súdov, zavedie benchmarking a čo je pre nás, ako Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR okrem iného dôležité, mnohé údaje z nového informačného systému budú dostupné vo forme otvorených dát“, približuje Jaroslav Kmeť.

Ministerstvo spravodlivosti SR realizuje národný projekt „Centralizovaný systém súdneho riadenia“ v rámci prioritnej osi 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifický cieľ 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.  Celková hodnota projektu predstavuje sumu 11 889 980,62 EUR.

Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 25.09.2019.

Značky: