Bratislava spustila elektronické poskytovanie svojich služieb. Bratislavčania tak môžu so svojimi úradmi komunikovať rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne z prostredia svojho domova, stačí kliknúť na www.esluzbyba.sk.

Bratislava sa zapojila do projektu elektronizácie služieb, ktorý je hradený z fondov EÚ. Do projektoru sa zapojilo 15 zo 17 mestských častí mesta Bratislava.

ElektromnickeSLuzbyBA-5 

Pre Bratislavu je to veľký krok vpred. Bratislavčania si môžu vybaviť svoje záležitosti s úradom už aj elektronicky, z pohodlia domova. Od 2017 bude musieť každá obec poskytovať svoje služby elektronicky. Veľmi ma preto teší, že Bratislava ich môže poskytovať takto komfortne už dnes. Získali sme na projekt EÚ zdroje, takže sme nielenže rozšírili služby pre Bratislavčanov, ale aj ušetrili mestské financie,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

ElektronickeSLuzbyBA

Projekt bol pripravovaný už od roku 2013, avšak práce sa naštartovali až v marci 2015. „Bratislava bola v časovej tiesni, aby sa podarilo naplniť zámer. Projektu nebola za bývalého vedenia venovaná dostatočná pozornosť a situácia, v ktorej sme sa ocitli, nebola jednoduchá. Začali sme však okamžite konať a komunikovať s riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, s cieľom projekt úspešne dokončiť. Mestským častiam sme za pomoci samostatného projektového manažéra a ďalších zástupcov mesta poskytovali maximálnu súčinnosť pri realizácii jednotlivých verejných obstarávaní a rovnako tak aj pri nastavovaní fungovania služieb v rámci portálu,“ povedal riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň šéf riadiaceho výboru projektu Martin Maruška.

 ElektronickeSLuzbyBA-2

„Zaplatiť daň za psa, prehlásiť si trvalý pobyt, informovať sa o materských školách, zaplatiť daň z nehnuteľnosti… To je len zlomok služieb, ktoré vieme teraz poskytovať elektronicky. Príprava a realizácia projektu nebola jednoduchá, ale vďaka spolupráci mestských častí a magistrátu sme to zvládli,“ povedal starosta MČ Bratislava – Lamač a člen riadiaceho výboru projektu Peter Šramko.

ElektronickeSLuzbyBA-3

Služby, ktoré takto samospráva poskytuje, sa delia na informačné, oznamovacie a transakčné. K informačným má prístup každý, na oznamovacie je potrebný elektronický občiansky preukaz kvôli potvrdeniu totožnosti, transakčné je možné robiť väčšinou len s elektronickým občianskym preukazom. „Ten je potrebný v prípade, keď si odpoveď vyžaduje právne záväzný dokument – rozhodnutia, stanoviská. Viaceré zrealizované elektronické služby, ako napr. platenie daní, poplatkov, ohlasovania porúch a pod., použitie elektronického občianskeho preukazu nevyžadujú,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Lomtec.com Miroslav Ličko. Spoločnosť Lomtec.com zabezpečovala pre mesto vytvorenie samotného integrovaného informačného systému bratislavskej samosprávy (IIS BA), ktorý efektívne sprístupní služby občanom. Zmluva so spoločnosťou bola podpísaná v októbri 2014.

ElektronickeSLuzbyBA-4

Projekt od novembra 2015 do marca 2016 fungoval v skúšobnej prevádzke. Počas začiatku fungovania v ostrej prevádzke chce mesto a mestské časti zachytiť všetky prípadné problémy a reflektovať na pripomienky občanov. Za týmto účelom bola preto zriadená e-mailová adresa esluzby@esluzbyba.sk, na ktorú sa môžu občania obrátiť s pripomienkami a žiadosťami o radu či pomoc.

esbs_proces_nowat

Projekt výrazne zlepší poskytovanie služieb v rámci elektronickej verejnej správy v  meste a mestských častiach. To povedie k zvýšeniu využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženiu administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Odbúra nutnosť osobnej návštevy úradu v prípade potreby vybavenia žiadostí, dokladov alebo konkrétnej agendy, čím dôjde k skráteniu času stráveného vybavovaním. Elektronicky je možné zabezpečiť 85 povinných služieb, napríklad: informovanie o sociálnych službách, informovanie o územnom pláne, platenie miestnych daní, poskytovanie opatrovateľskej služby, informovanie o uzávierke miestnych komunikácií, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, prenájom nebytových priestorov obce, pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce, pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce, pripomienkovanie územného plánu obce, vybavovanie sťažností a pod.

 

Hlavné mesto spolu s mestskými časťami využilo možnosť financovať elektronizáciu služieb prostredníctvom Operačného programu Bratislavský kraj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, 10% zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta vo výške 5% (čo predstavuje 96 689,83 EUR). Celková hodnota projektu je vyčíslená na 2 777 754,59 EUR s DPH, z toho hlavné mesto 1 933 796,40 EUR a ostatní partneri – mestské časti – 843 958,19 EUR. Na tento projekt bolo možné získať nenávratný finančný príspevok vo výške 2 638 866,86 EUR.

Zoznam poskytovaných služieb

Elektronická službaKompetencia
Informovanie o činnosti obceMAG a MC
Informovanie o sociálnych službách v obciMAG a MC
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obciMAG a MC
Informovanie o územnom pláneMAG a MC
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmenyMAG a MC
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatíMC
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatiaMAG a MC
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístrojeMC
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automatyMC
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psaMC
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstvaMAG a MC
Platenie miestnych daní (zahŕňa viacero služieb: platenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane ubytovanie, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje, dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, dane za jadrové zariadenie)MAG a MC
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokovMAG a MC
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasťMAG a MC
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciámMAG a MC
Poskytovanie nenávratných dotáciíMAG a MC
Poskytovanie opatrovateľskej službyMC
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorovMC
Povoľovanie osobitných prevádzkových hodínMC
Povoľovanie realizácie podnikateľského zámeru na území obceMC
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstvaMAG a MC
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zónyMC
Prenájom bytových priestorov obceMAG a MC
Registrovanie psaMC
Vrátenie pomernej časti daneMAG a MC
Pripomienkovanie návrhov nariadeníMAG a MC
Vydávanie parkovacej kartyMAG a MC
Vydávanie voličského preukazuMC
Zverejňovanie aktualít a informačný servisMAG a MC
Elektronická úradná tabuľaMAG a MC
Informovanie o dani za predajné automatyMC
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístrojeMC
Informovanie o dani za psaMC
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstvaMAG a MC
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obceMAG a MC
Informovanie o pamätihodnostiach obceMC
Informovanie o materských školáchMAG a MC
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podporeMAG a MC
Informovanie o školských obvodochMC
Informovanie o uzávierke miestnych komunikáciíMAG a MC
Informovanie o základných školáchMC
Informovanie o zariadeniach školského stravovaniaMC
Informovanie o životnom prostredíMAG a MC
Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcovMAG a MC
Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikáciíMAG a MC
Organizovanie občianskeho svadobného obraduMC
Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotkyMC
Platenie ostatných poplatkov (platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, …)MAG a MC
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdziMC
Poskytovanie stravovania v jedálniMC
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatkuMAG a MC
Poskytovanie základného sociálneho poradenstvaMAG a MC
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obciMAG a MC
Povoľovanie ambulantného predajaMC
Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátokMAG a MC
Povoľovanie používania symbolov obceMAG a MC
Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamomMC
Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom miesteMAG a MC
Predaj bytových priestorov obceMAG a MC
Predaj nebytových priestorov obceMAG a MC
Predaj ostatného nehnuteľného majetku obceMAG a MC
Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obceMAG a MC
Prenájom nebytových priestorov obceMAG a MC
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obceMAG a MC
Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obceMAG a MC
Pripomienkovanie územného plánu obceMAG a MC
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného číslaMC
Uvítanie detí do životaMC
Vybavovanie sťažností a podnetovMAG a MC
Vydávanie rybárskeho lístkuMC
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatokMAG a MC

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.