Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Marcel Divín, Branch Office Manager CZ & SK v spoločnosti Epson analyzuje, akým tlakom čelia výrobcovia a ako sa môžu naplno zapojiť do cirkulárnej ekonomiky

Údaje NASA ukazujú, že sa klíma planéty v dôsledku ľudskej činnosti výrazne mení[1]. K príčinám tejto zmeny patrí tiež ťažba a využívanie materiálov, ktoré sa za posledných 50 rokov takmer zoštvornásobilo[2], čo následne ovplyvňuje vznik odpadu. Zásadnou zložkou je aj 50 miliónov ton elektronického odpadu, ktorý sa každoročne vyprodukuje na celom svete a z ktorého 80 % končí na skládkach[3].

Takto jednoducho nemôžeme pokračovať. Je potrebné rýchlo konať, preto vlády na celom svete zavádzajú opatrenia, predovšetkým v Európe.

V roku 2020 prijala Európska komisia nový akčný plán pre obehové hospodárstvo (CEAP). Ide o jeden z hlavných stavebných kameňov Zelenej dohody pre Európu, nového európskeho programu na udržateľný rast, v rámci ktorého sa má kontinent stať do roku 2050 uhlíkovo neutrálny[4].

V čase jeho vyhlásenia sa však vracalo späť do ekonomiky iba 12 % druhotných surovín a zdrojov[5]. Je zrejmé, že je potrebné vyvinúť obrovské úsilie, najmä pokiaľ ide o elektroniku. V skutočnosti CEAP zahŕňa osobitnú iniciatívu týkajúcu sa cirkulárnej elektroniky[6]. Tá bude tlačiť výrobcov k dlhšej životnosti výrobkov a poskytne spotrebiteľom právo na opravu a na aktualizáciu zastaraného softwaru.

Pochopenie cirkulárnej ekonomiky

Ponúka sa otázka, čo presne je cirkulárna ekonomika? Stručne povedané ide o presný opak lineárneho modelu „take-make-waste“ (vyrobiť-použiť-vyhodiť), ktorý mnoho rokov viedol k produkcii výrobkov na jedno použitie.

Táto stará ekonomika sa málo zamýšľa nad množstvom nenahraditeľných svetových zdrojov použitých pri výrobe alebo nad množstvom odpadu, ktorý vzniká ako počas výrobného procesu, tak pri likvidácii výrobku na konci jeho životnosti.

Tradičné lineárne modely navyše prinášajú výrobcom ďalšie náklady, pokiaľ nevyužijú alebo nerecyklujú odpadový materiál z výrobných procesov. Od 1. apríla 2022 je štandardná sadzba skládkovej dane v niektorých európskych krajinách 114 eur za tonu, čo môže spoločnosť stáť 4 až 10 % jej obvyklého ročného obratu na likvidáciu odpadu[7].

S ohľadom na dosiahnutie uhlíkovej neutrality a ekologickejšiu budúcnosť planéty, je cieľom cirkulárnej ekonomiky výrobu a spotrebu smerovať k modelu opráv a opätovného použitia, kedy sa výrobky a materiály znovu spracovávajú a recyklujú. To všetko s cieľom predĺžiť ich životný cyklus a znížiť celkové množstvo odpadu.

V ústrety cirkulárnej ekonomike

Pre zavedenie cirkulárnej ekonomiky je potrebných šesť krokov, pričom prvým z nich je udržateľné získavanie surovín. V rámci cirkulárnej ekonomiky je snaha oddeliť rast od spotreby surovín. Je založená na troch princípoch: odstránení odpadu, komplexnosti a toxicity výrobkov tak, aby bolo možné efektívnejšie nakladať so zdrojmi po skončení životnosti; čo najdlhšie používanie surovín a uchovanie čo najvyššej kvality; vrátenie materiálov do životného prostredia s pozitívnym dopadom.

Potom nasleduje fáza návrhu. Tu začína výroba, ktorá je v súlade s cirkulárnou ekonomikou. Napríklad tým, že podniky znížia obsah materiálov vo výrobku alebo uľahčia jeho demontáž a opätovné použitie. To im pomôže zostať v obehu v rámci systému čo najdlhšie.

Tretím krokom je rozšírenie nového myslenia do celej organizácie. Výrobcovia sa musia rozlúčiť so zastaranými obchodnými modelmi a zároveň prijať nové technológie a IT infraštruktúru do výrobného a spracovateľského procesu. Napríklad využitím internetu na prepojenie s výrobkami (IoT), ktoré vyrábajú. Týmto spôsobom môžu podniky zhromažďovať údaje o tom, ako sa výrobky používajú, aby mohli lepšie rozhodovať o ich životnom cykle.

Ďalším príkladom môže byť využitie robotiky a automatizácie na obmedzenie ľudských chýb alebo na kontrolu nedostatkov v návrhu. Tie potom môžu byť odstránené na výrobnej linke, aby sa obmedzilo plytvanie.

Štvrtým krokom je zavedenie udržateľnejších metód distribúcie. Napríklad 3D tlačiarne znižujú potrebu prepravy medziproduktov z jedného miesta na druhé. Aby sa znížil dopad na životné prostredie a náklady na prepravu, je možné súbory medziproduktov dodávať digitálne a tlačiť ich tam, kde je to potrebné. Ak je hmotnosť medziproduktov vysoká a vzdialenosť medzi dvoma miestami veľká, je aditívna výroba (ako sa 3D tlač tiež nazýva) mimoriadne výhodná.   

V neposlednom rade musia výrobcovia zvážiť nový krok v životnom cykle svojho tovaru: spätný odber a opätovné spracovanie či využitie. To už nie je zodpovednosťou spotrebiteľa.

Opätovné využitie, oprava, renovácia, repasovanie a recyklácia môžu prispieť k vytvoreniu uzavretého systému, ktorý minimalizuje využívanie zdrojov a odpadov a aj emisie uhlíka. Začlenením spôsobov repasovania do postupov môžu výrobcovia predĺžiť životnosť výrobkov a dať im druhý život. Ich opätovné použitie alebo iné následné využitie umožňuje výrobok či jeho časti znovu zaradiť do dodávateľského reťazca.

Okrem toho by výrobcovia mali neustále revidovať techniky s ohľadom na legislatívu a certifikáciu. Je nevyhnutné držať krok s predpismi vyhodnotením toho, ktoré aspekty navrhovaných nových pravidiel sa môžu uplatniť, a následne sa na ne pripraviť.

Kľúčom k úspechu je spolupráca

Zatiaľ čo väčšina výrobcov považuje cirkulárnu ekonomiku za prínos pre reputáciu svojej značky a ziskovosť, realita transformácie výrobných prevádzok predstavuje značnú výzvu. Zahŕňa podstatné zmeny a náklady môžu byť vysoké. Hlavne ak ide o prispôsobenie postupov dodávateľského reťazca a vyváženie udržateľnosti s hospodárskymi výsledkami.

Väčšina výrobcov to sama nezvládne. Musia spolupracovať. Napríklad v minulom roku založili elektronickí giganti vrátane spoločností Cisco, Dell, Google a Microsoft celosvetové partnerstvo Circular Electronics Partnership. Ide o alianciu, ktorá maximalizuje hodnotu súčiastok, výrobkov a materiálov v priebehu ich celého životného cyklu s cieľom umožniť do roku 2030 vznik cirkulárnej ekonomiky pre oblasť elektroniky[8].

Od uvedenia prvého stolného počítača s recyklovaným plastom v roku 2007 vytvorila spoločnosť Dell najväčší technologický recyklačný program, v rámci ktorého plasty zo starých počítačov získavajú späť a vyrábajú z nich plastové diely pre nové výrobky. Teraz sa spoločnosť zaviazala, že do roku 2030 dosiahne 50 % recyklovaných alebo obnoviteľných materiálov v celom svojom portfóliu výrobkov[9].

Spoločnosť Epson taktiež realizuje množstvo iniciatív, vrátane dekarbonizácie a vývoja environmentálnych technológií, a v súčasnej dobe pracuje na dosiahnutí cieľa uzavretého okruhu zdrojov, v ktorom sú jej zdroje využívané efektívnejšie.

To znamená zníženie spotreby nových podzemných zdrojov využitím predtým vyťažených nerastných surovín. Cieľom je zbaviť sa do roku 2050 závislosti na podzemných zdrojoch. Tým sa znížia celkové vstupy zdrojov, eliminuje sa odpad a budú sa využívať stopercentne recyklované zdroje.

Inovatívne riešenia pomôžu podnikom dostať sa o krok bližšie k uzavretiu obehu a k udržateľnosti, ale bude potrebné, aby všetky podniky a spotrebitelia podporovali zásady cirkulárnej ekonomiky a zabezpečili tak splnenie cieľov stanovených EÚ.

Je zrejmé, že potreba investícií do cirkulárnej ekonomiky vyžaduje uprednostnenie dlhodobých cieľov. Prekonanie vedomostných a finančných bariér môže otvoriť dvere výrobe, aby dosiahla inovatívnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť, ktorá sa vyvíja tak, aby vyhovovala budúcej nízkouhlíkovej a nízkoodpadovej ekonomike.

Skutočná cirkulárna ekonomika je dosiahnuteľná a jej zavedenie sa nezadržateľne blíži, ale podniky a výrobcovia sa musia vedome prispôsobiť novším procesom. To preto, aby sa uistili, že ich správne nastavia – nejde iba o zaškrtávanie políčok, ale o strategickú hnaciu silu, ktorá môže vyžadovať kompletné prepracovanie celého životného cyklu výroby.


[1] https://climate.nasa.gov/evidence/

[2] https://www.circularity-gap.world/2022

[3] https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-report-time-seize-opportunity-tackle-challenge-e-waste#:~:text=E-

[4] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420

[5]  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420

[6] https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-circular-electronics

[7] https://www.kenburn.co.uk/reduce-business-waste-costs/#:~:text=Waste%20management%20can%20be%20a%20large%2C%20unavoidable%20and,disposing%20and%20paying%20for%20the%20rubbish%20it%20produces

[8] https://sustainablebrands.com/test/wp-prod/var/www/prod/shared/public/index.php/read/defining-the-next-economy/electronics-giants-global-orgs-launch-circular-electronics-partnership

[9] https://www.crn.com/news/components-peripherals/dell-product-svp-rahul-tikoo-on-channel-strategy-supply-chain-sustainability-and-more

Značky: