Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) potvrdzuje svoje nadnárodné postavenie úspešnou účasťou v medzinárodných projektoch. Z tohto pohľadu sú najvýznamnejšie rámcové projekty financované Európskou komisiou. V súčasnosti Fakulta elektrotechniky a informačných technológií participuje na riešení dvoch projektov ERAdiate a SENSIBLE (SENsors and Intelligence in BuiLt Environment).

SENSIBLE je realizovaný v rámci programu H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions v kategórií Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE). MSCA RISE podporuje medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu, t. j. výmeny výskumných pracovníkov v rámci partnerstiev vo forme spoločných výskumných a inovačných projektov. Partnerstvá sú tvorené zástupcami akademického aj neakademického sektora.

Výskum v projekte SENSIBLE je zameraný na využitie smart senzorov a ich aplikáciu v oblastiach inteligentných budov a inteligentnej dopravy. V rámci projektu sú vyvíjané komplexné inovatívne riešenia od návrhu a vývoja nových senzorov až po vylepšené metódy zberu, spracovania a vyhodnocovania dát získaných z týchto senzorov. Výstupom projektu bude systém zvyšujúci energetickú efektivitu a pohodlie používateľov inteligentných budov a inteligentnej dopravy. Nakoľko v blízkej budúcnosti budú smart riešenia zohrávať dôležitú úlohu v bežnom živote.

Zástupcovia konzorcia v Scheidt and Bachmann, Slovensko. Zdroj: FEIT UNIZA

Podpora výskumných aktivít je realizovaná na základe výmenných pobytov medzi akademickými a priemyselnými partnermi. V projekte je zapojených 11 výskumných partnerov zo Slovenska, Veľkej Británie, Španielska, Srbska, Kanady, Austrálie, Číny a Japonska.

Výskumníci z UNIZA si rozšíria svoje vedomosti a zručnosti vďaka projektu SENSIBLE prostredníctvom spoločných výskumných aktivít realizovaných s priemyselnými partnermi a vzdelávacími inštitúciami zapojenými do projektu. FEIT UNIZA má k dispozícii výmenné pobyty pre svojich pracovníkov a doktorandov v celkovom objeme 46 osobomesiacov – uviedol zodpovedný riešiteľ za UNIZA Ing. Juraj Machaj, PhD. (FEIT UNIZA, Katedra multimédií a IKT).

V rámci projektu boli vytvorené dve pracoviská, na ktorých bude prebiehať testovanie navrhnutých riešení. Jedno z týchto pracovísk bolo vytvorené na FEIT UNIZA v spolupráci so Scheidt and Bachmann Slovensko. Toto pracovisko je v rámci projektu využívané výskumníkmi vyslanými z partnerských organizácií.

„FEIT považuje za jeden z dôležitých aspektov robenia vedy na Slovenku jej internacionalizáciu a prepojenie s priemyslom. Z toho dôvodu dlhodobo spolupracuje s mnohými zahraničnými partnermi. Projekt SENSIBLE vytvára priestor na integráciu získaných poznatkov na jednej strane od priemyselných partnerov a na druhej od expertov zo zahraničných univerzít,“ uviedol prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. dekan FEIT UNIZA.

Jedným z výstupov projektu je výskum zameraný na monitorovanie správneho sedenia na stoličke s využitím senzorov. Na obrázku je ukážka aplikácie zobrazujúcej dáta z inteligentnej stoličky. Dáta sú spracovávané a vyhodnocované v reálnom čase pomocou umelej inteligencie. Zdroj: FEIT UNIZA

Stanovisko jedného z priemyselných partnerov projektu Scheidt and Bachmann, Slovensko nám dal Ing. Ján Krúpa, jeden z konateľov spoločnosti:

„Spolupráca s akademickými partnermi v projekte SENSIBLE je cennou skúsenosťou pre našu spoločnosť. Umožňuje nám lepšie pochopiť výskumné procesy v akademickom prostredí. Na druhej strane vieme poskytnúť pohľad priemyslu na danú problematiku. Z nášho pohľadu je spolupráca medzi akademickými a priemyselnými partnermi dôležitá pre udržateľný rozvoj nových produktov a služieb.“ 

Riešením takýchto projektov sa FEIT UNIZA stáva akceptovanou inštitúciou v celosvetovom meradle, čím prispieva k rozvoju vedy na Slovensku.

Praktická ukážka inteligentnej stoličky na výstave. Zdroj: FEIT UNIZA

Značky: