Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mesto Bratislava s mestskou spoločnosťou OLO v spolupráci s bratislavskou technologickou spoločnosťou Sensoneo spúšťajú projekt zameraný na digitalizáciu a zefektívnenie zvozu odpadu.

Projekt sa realizuje s podporou grantu Európskej rady pre inovácie, ktorý spoločnosť Sensoneo získala v lete 2020 pre plošné nasadenie svojho riešenia na demonštráciu jeho environmentálnych a ekonomických benefitov. Realizácia bude prebiehať v niekoľkých etapách do apríla 2022. Mesto od projektu očakáva úspory v najazdených kilometroch aj vyprodukovaných emisiách, ako aj možnosť včas zasiahnuť v prípade preplnených nádob: „Pre obyvateľky a obyvateľov Bratislavy to znamená čistejšie verejné priestranstvá a zefektívnenie zvozovej služby,“ Katarína Rajčanová, hovorkyňa mesta.

Projekt zahŕňa

  • Digitalizáciu a pasportizáciu 85 tisíc odpadových nádob technológiou RFID
  • Nasadenie 1753 senzorov na monitorovanie polodzemných kontajnerov a kontajnerov na sklo
  • Nasadenie nástroja WatchDog na všetkých 92 zvozových vozidiel pre automatickú identifikáciu nádob a vriec oprávnených na zber, evidenciu výsypu jednotlivých nádob a transparentný záznam realizovaných trás
  • Zvoz monitorovaného odpadu podľa reálnej potreby optimalizovanými trasami využitím navigačnej aplikácie Sensoneo pre špecifické potreby zvozových vozidiel
  • Otestovanie prínosov dynamického zvozu na úspory v najazdených kilometroch a vyprodukovaných emisiách 
  • Otestovanie nástroja na vyhodnotenie kvality triedenia a nástroja pre automatické zaznamenanie naplnenia nádob v čase výsypu

INOVATÍVNOSŤ PROJEKTU

Nasadzovanie smart technológií pri správe a zvoze odpadu je v globálnom meradle ešte len na vzostupe – aj svetové metropoly sú vo využívaní týchto technológií v počiatkoch. Bratislava by tak bola prvým mestom s referenciou takéhoto rozsahu, ktorá navyše pokrýva hneď niekoľko oblastí naraz – digitalizáciu infraštruktúry, automatickú evidenciu výsypov aj monitorovanie pre účely dynamického zvozu.

Spolupráca so slovenským hlavným mestom je logickým a prirodzeným vyústením s ohľadom na zameranie našich technológií a príležitosti, ktorú sme vďaka grantu získali. Ďakujeme mestu Bratislava a spoločnosti OLO za dôveru a aktívny záujem o inovácie v oblasti správy a zvozu odpadu. Veríme, že sa nám spoločne podarí posunúť manažment odpadov na vyššiu úroveň, zefektívniť jeho proces  a v konečnom dôsledku pozitívne zviditeľniť mesto,“ Tomáš Vincze, manažér EIC projektu v spoločnosti Sensoneo.

EIC Akcelerátor je finančná schéma Európskej inovačnej rady (EIC) v európskom programe Horizont 2020, ktorej cieľom je podporiť vývoj špičkových európskych technologických inovácií. Výzva, v ktorej spoločnosť Sensoneo uspela v konkurencii viac ako 2000 spoločností z 38 európskych krajín, bola osobitne orientovaná na projekty podporujúce ciele Európskej zelenej dohody – inovácie, ktoré podporujú spoločenský prechod k udržateľnosti a zároveň podporujú konkurencieschopnosť a vedúce postavenie EÚ v oblasti čistých technológií. Spoločnosť vďaka nej získala možnosť plošne nasadiť svoje riešenie v dvoch európskych hlavných mestách a finalizovať svoje technologické prototypy. Po českej metropole je Bratislava druhým mestom, s ktorým spoločnosť ohlásila v tejto súvislosti partnerstvo.

FÁZY PROJEKTU

 Prvou z plánovaných aktivít je digitalizácia a pasportizácia odpadových nádob, ktorá sa spustí v máji. O jednotlivých etapách pasportizácie bude OLO priebežne informovať dotknuté mestské časti a ich obyvateľov, pričom ako prvé sa budú pasportizovať nádoby v skladových priestoroch. OLO pre tento účel využije Sensoneo Pasportizačnú aplikáciu, ktorá reflektuje špecifické potreby pracovníkov OLO – ako napríklad zaznamenanie dostupnosti, teda potrebu odomykania či vzájomnú vzdialenosť.

Elektronická evidencia odpadov a odpadových nádob je v súlade s dokumentom Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026: „Cieľom mesta je mať exaktné dáta o množstvách odpadov, ktoré obyvatelia vyprodukujú. Tieto dáta sa následne premietnu do štatistík na úrovni obyvateľov/poplatníkov. Každá zberná nádoba alebo vrece v meste bude označená (QR kód, RFID štítok) a pomocou zberovej techniky bude zaznamenaný jej výsyp,“ hovorí Ivana Maleš, spoluautorka tohto mestského dokumentu.

Súbežne s pasportizáciou bude prebiehať inštalácia senzorov do všetkých zberných nádob na sklo a polopodzemných kontajnerov pod správou spoločnosti OLO – čo predstavuje spolu 1753 senzorov. Práve tento typ zberných nádob a táto komodita predstavuje najvyšší potenciál pre úspory v zvoze – ako v palive a kilometroch, tak aj v čase a emisiách. Okrem sledovania priebežnej zaplnenosti a presnej evidencie produkcie odpadu v týchto kontajneroch, budú údaje zo senzorov použité na optimalizáciu zvozu prostredníctvom automaticky vytvorených trás, ktoré budú zohľadňovať čo najkratšiu trasu a maximálne vyťaženie kapacity vozidla pri návrate do depa.

Ďalšou súčasťou projektu bude inštalácia sledovacieho zariadenia WatchDog na všetky zvozové vozidlá, teda celkovo 92 áut. Toto zariadenie automaticky zaznamenáva všetky úkony realizované v priebehu zvozu odpadu, identifikuje nádoby či vrecia oprávnené na zvoz a automaticky eviduje ich výsyp. Upozorní tiež na podvody, premiestnenie nádob a detailne zaznamená všetky skutočne absolvované trasy.

Značky: