Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Faktúra je jedným z účtovných dokladov, na ktorom sa nachádza množstvo informácií. Okrem údajov o vašej firme v ňom nesmú chýbať ani údaje o dodávateľovi, dátum vystavenia a veľa ďalšieho. Potrebujete vystaviť faktúru, no neviete, čo všetko v nej musíte uviesť? Poradíme vám.

Náležitosti faktúry vyplývajú zo zákona

Náležitosti faktúry vyplývajú z Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ak je však podnikateľ aj platiteľom DPH, vo faktúre sa musia nachádzať ešte ďalšie údaje vyplývajúce zo zákona o DPH č. 222/2004 Z. z.

Zapamätať si všetky povinnosti a náležitosti spojené s faktúrami môže byť náročnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Najlepším riešením je preto využívať fakturovacie systémy, ktoré vám poskytnú predpripravené vzory faktúr. Tie následne len vyplníte. Niektoré systémy sú platené, ale existujú aj bezplatné. Faktúra zadarmo je vhodná najmä pre menších živnostníkov a tých, ktorí fakturujú menšiemu počtu dodávateľov alebo klientov.

Office financieZdroj: Pexels

Náležitosti faktúry pre neplatcu DPH

Náležitosti faktúry pre neplatcu DPH sa odlišujú v závislosti od toho, či neplatca vedie alebo nevedie účtovníctvo.

Náležitosti faktúry pre neplatcu DPH, ktorý nevedie účtovníctvo

Neplatca DPH, ktorý nevedie účtovníctvo, sa riadi Obchodným zákonníkom a do faktúry musí uviesť:

● obchodné meno alebo meno a priezvisko SZČO oboch účastníkov,

● sídlo alebo miesto podnikania oboch účastníkov,

● právnu formu oboch účastníkov,

● IČO oboch účastníkov (v prípade, že je odberateľ platca DPH, tak aj IČ DPH),

● označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal (spravidla obchodný alebo živnostenský register),

● číslo zápisu registra, v ktorom je podnikateľ zapísaný.

Office financieZdroj: Pexels

Okrem povinných údajov môžete do faktúry uviesť aj dodatočné informácie ako:

● informácia o tom, že dodávateľ nie je platiteľom DPH,

● označenie dokladu (slovné a číselné),

● obsah účtovného prípadu,

● peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku,

● vyjadrenie množstva,

● dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

● dátum uskutočnenia účtovného prípadu (ak nie je rovnaký ako dátum vyhotovenia).

Náležitosti faktúry pre neplatcu DPH, ktorý vedie účtovníctvo

Neplatcovia DPH, ktorí vedú účtovníctvo, sa riadia § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Informácie o dodávateľovi a odberateľovi zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcom prípade.

Ďalej musí faktúra obsahovať:

● obsah účtovného prípadu,

● slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

● peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku,

● vyjadrenie množstva,

● dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

● dátum uskutočnenia účtovného prípadu,

● podpisový záznam osoby, ktorá je zodpovedná za účtovný prípad – tu však došlo 1. januára 2022 k zmene. Po novom je možné podpis nahradiť kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý je definovaný nariadením eIDAS alebo obdobným preukázateľným podpisovým záznamom.

Takisto platí, že od 1. januára 2022 nemusí faktúra obsahovať označenie účtov, na ktorých sa prípad účtuje.

Značky: