Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Epidemiologická situácia na Slovensku sa podľa predpokladov zhoršuje, počet infikovaných ochorením COVID-19 rastie, rovnako tak počet hospitalizovaných pacientov v nemocniciach. Dodržiavanie opatrení a ich kontrola je preto prioritou. Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že kontrola COVID-passov a údajov v ňom je legitímna, nejde o zdravotnú dokumentáciu.

Prevádzky kontrolovaním digitálnych Covid passov neporušujú zákon,  od návštevníkov môžu vyžadovať doklad o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 či výsledok testu.

„Nachádzame sa vo vážnej epidemiologickej situácii, preto kontrola dodržiavania opatrení nie je snahou ľudí obmedzovať, ale práve naopak chrániť zdravie verejnosti,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Covid pass obsahuje len obmedzený súbor nevyhnutných informácií. Pri overovaní sa kontroluje len platnosť a pravosť preukazu. Deväťmiestny alfanumerický kód je automaticky vygenerovaný a pridelený občanovi systémom, z čoho tiež vyplýva, že nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Prečo Covid pass nie je zdravotnou dokumentáciou

Zdravotná dokumentácia je súborom údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe, ktorú vedie  ako celok všeobecný lekár alebo iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotná dokumentácia sa vedie  v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme alebo za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z. z. v písomnej forme u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie, alebo sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby zákonom ustanovenému okruhu osôb.

Za zdravotnú dokumentáciu zákon však už nepovažuje výpisy zo zdravotnej dokumentácie či výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie, ktoré má právo urobiť si osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Obdobne nemožno za zdravotnú dokumentáciu považovať rôzne potvrdenia, ktoré obsahujú údaje o zdravotnom stave, ako napr. potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky preukazujúce zdravotnú spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Ak by sme pripustili, že toto potvrdenie je (podobne ako potvrdenie o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19) zdravotnou dokumentáciou, museli by sme prísť k zjavne absurdnému záveru, že orgány Policajného zboru nemajú oprávnenie žiadať jeho predloženie, keďže nie sú uvedené medzi osobami oprávnenými získať výpis alebo nahliadať do zdravotnej dokumentácie a nárok na získanie vodičského oprávnenia majú aj napr. nevidiace osoby.

V zmysle čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna  2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní  proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID  preukaz EÚ) „digitálny COVID preukaz EÚ“ sú interoperabilné potvrdenia obsahujúce  informácie o držiteľovom očkovaní, výsledku testu alebo prekonaní ochorenia vydané  v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Manuály pre gastroprevádzky a pre obchody a služby z dielne ÚVZ SR sú k dispozícii tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu_12102021.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu_12102021.pdf

Značky: