Zvykne sa hovoriť: Dôveruj, ale preveruj.

Máte nového obchodného partnera a chcete si preveriť jeho bonitu a spoľahlivosť? Opatrnosti totiž v dnešnej dobe nie je nikdy dosť. Ak si nie ste istí, v rozhodovaní vám pomôže Centrálny register exekúcií. Od 1.7. 2016 už bude verejný a sami si budete môcť overiť, kto tam figuruje. Ako to bude fungovať sme sa opýtali súdnej exekútorky Anetty Demešovej z Exekútorského úradu vo Vrábloch.

Akú funkciu plní Centrálny register?

V podstate je to elektronický záznam a zoznam všetkých exekúcií, ktoré ešte nie sú právoplatne ukončené. Momentálne nebol prístupný verejnosti, ale to sa v priebehu tohto roka zmení.

Kto ho plní a ako sa doň informácie dostávajú?

Zápis, zmena a výmaz údajov o právoplatne neskončenej exekúcii sa vykoná do siedmich dní, odkedy sa súdny exekútor dozvedel alebo mohol dozvedieť o skutočnostiach rozhodujúcich pre zápis, zmenu alebo výmaz týchto údajov a ak ide o údaje z rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu, do siedmich dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak bola exekúcia právoplatne zastavená alebo skončená inak ako zastavením, vykoná exekútor výmaz všetkých údajov o vedenej exekúcii z registra do 14 dní, odkedy sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o skončení exekúcie.

Od 1. júla bude Centrálny register prístupný verejnosti. Aké výhody a možnosti z toho plynú?

Veľkou výhodou pre občanov bude, že si budú môcť sami, za nevysoký poplatok, preveriť, či voči nim nie je vedená exekúcia. Napríklad podnikatelia si budú môcť v Centrálnom registri preveriť bonitu svojich obchodných partnerov alebo výpis z neho sami použiť na zdokladovanie vlastnej bonity. Banky ale aj nebankové subjekty budú môcť zas jednoducho preverovať platobné schopnosti svojich žiadateľov o finančné prostriedky.

Ako sa k informáciám z Centrálneho registra dostaneme?

Tak ako všetko aj Centrálny register bude na webe. Nájdete ho na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov, ako sme spomínali, verejnosti bude prístupný od 1. 7. 2016, hneď ako bude naplnený a overená jeho funkčnosť. Používanie Centrálneho registra exekúcií bude pre verejnosť podmienené registráciou a úhradou administratívneho poplatku

Spomínali ste poplatky, a akej výške budú a kto ich bude musieť platiť?

Pre súdnych exekútorov a orgány verejnej správy bude prehliadanie v centrálnom registri exekúcií bezplatná. Ceny pre verejnosť sú závisia od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka takto: do 500 prístupov – 2 € za jeden dotaz od 501 do 1000 prístupov – 1 € za dotaz, od 1001 do 10 000 prístupov – 0,50 € za dotaz , od 10 001 do 500 000 prístupov – 0,25 € od 500 001 prístupov – 0,20 € za dotaz. Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, patrí komore odmena vo výške 2,50 eura za stranu.

Prečo vnímame CRE ako verejný – ako veľmi dôležitý posun v rámci exekúcií?

Prínos CRE vidíme v dvoch rovinách. Jedna rovina je naša práca (exekučné konania, ktoré vedieme) a druhá rovina je celospoločenský prínos.

Značky: