Vyhlasovateľom a organizátorom súťažnej ankety TOUCHIT BEST je spoločnosť touchIT, s.r.o, so sídlom Laučekova 5, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 103953/B.

Základné informácie o ankete TOUCHIT BEST

Súťažná anketa TOUCHIT BEST začína 15. 2. 2023 a končí 15. 3. 2023. On-line formulár musí byť vyplnený najneskôr do 15. 3. 2023 do 24:00 hod.

Žrebovanie sa uskutoční po 15. 3. 2023. Výhercov súťažnej ankety budeme kontaktovať e-mailom. Mená výhercov budú uverejnené v 13. týždni roku 2023.

Účasť v ankete

Každý účastník sa môže do súťažnej ankety TOUCHIT BEST, zapojiť iba jedenkrát z jednej platnej e-mailovej adresy.

Účastník súťažnej ankety vyberá spomedzi redakciou nominovaných produktov ich označením, priamo kliknutím na obrázok produktu v danej kategórii. Vyberať môže v jednotlivých kategóriách, podľa vlastného uváženia.

Platný a zaradený do žrebovania o výhry je každý kompletne vyplnený on-line formulár na stránke ankety TOUCHIT BEST aj s potvrdeným súhlasom na spracovanie osobných údajov.

V prípade viacnásobného zapojenia sa do súťažnej ankety, rovnakého účastníka ankety, bude uznané len prvé hlasovanie v súťažnej ankete TOUCHIT BEST.

Vyplnenie on-line formulára a účasť v ankete TOUCHIT BEST je bezplatné.

Výhry pre účastníkov v ankete TOUCHIT BEST

Ceny pre výhercov súťažnej ankety TOUCHIT BEST sú uverejnené na stránke ankety.

Prevzatie výhier je podmienené osobným prevzatím v redakcii TOUCHIT, Račianska 153, Bratislava. V prípade, ak výherca nemôže výhru prevziať osobne, bude vyžrebovaný náhradný výherca.

Do súťaže sa môžu zapojiť súťažiaci starší ako 15 rokov.

Žrebovanie sa uskutoční po 15. 3. 2023. Výhercov súťažnej ankety budeme kontaktovať e-mailom. Mená výhercov budú uverejnené v 13. týždni roku 2023.

Prevzatie výhier je podmienené osobným prevzatím v redakcii TOUCHIT, Račianska 153, Bratislava. V prípade, ak výherca nemôže výhru prevziať osobne, prípadne za seba určiť náhradníka na prevzatie výhry, bude vyžrebovaný náhradný výherca.

Ceny nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné uplatňovať akékoľvek náhradné plnenie.

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a príslušných novelizácií tohto zákona sú vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry v súťažnej ankete zodpovedá výherca.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, účastník súťaže zaznačením príslušného políčka „Súhlasím s podmienkami súťaže a spracovaním osobných údajov“ dobrovoľne poskytuje svoj súhlas so získavaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto, e-mail s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním a iným spracúvaním touchIT, s.r.o, so sídlom Laučekova 5, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 432 997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 103953/B na účely realizovania súťažnej ankety TOUCHIT BEST, a to výlučne za účelom svojej účasti v súťažnej ankete TOUCHIT BEST a jej vyhodnotenia.

Súčasne účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto na webovej stránke TOUCHIT.sk a/alebo v časopise TOUCHIT a/alebo na sociálnych sieťach magazínu TOUCHIT v prípade výhry v súťažnej ankete realizovanej spoločnosťou touchIT, s.r.o.

Tento súhlas účastník súťaže udeľuje na dobu trvania súťažnej ankety, a je si vedomý, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať e-mailom alebo písomne v spoločnosti touchIT, s.r.o., ako aj ďalších svojich práv a oprávnení ako dotknutej osoby vyplývajúcich z § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Organizátor súťažnej ankety TOUCHIT BEST si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo prerušenie súťažnej ankety alebo jej zrušenie v prípade nízkej účasti, ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na webovej stránke ankety.

Značky: