Slovensko sa po 10 rokoch opäť sčítava. Tento raz ale výhradne elektronicky, neexistuje žiadny papierový formulár na sčítanie.

Aktuálne:

Nestihli ste sa sčítať elektronicky? Stále je tu šanca ako to urobiť a vyhnúť sa tak možnej pokute

Termín začiatku asistovaného sčítania bude vyhlásený v máji, sčítanie sa ukončí k 31. 10. 2021. 

Vypočujte si náš podcast Dotyk o sčítaní:

Sčítať sa môžete z pohodlia domova, prakticky z ľubovoľného miesta, kde máte pripojenie na internet. Na sčítanie môžete použiť stránku www.scitanie.sk . My ale odporúčame využiť mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá je dostupná pre AndroidiOS . Obe aplikácie sa dajú dnes už vyhľadať v aplikačných obchodoch AppStore a Google Play, zo začiatku sa aplikácia pre Android v aplikačnom obchode nezobrazovala. Odkazy na aplikácie nájdete aj na stránke www.scitanie.sk.

Vypĺňanie údajov do mobilnej aplikácie SOBD 2021. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Vypĺňanie údajov do mobilnej aplikácie SOBD 2021. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Obe možnosti sú veľmi jednoduché a samotné sčítanie sa vám nezaberie viac ako 5 až 15 minút. To hlavne kvôli jednouchým otázkam, na ktoré treba v aplikácii alebo na webe odpovedať. Pri otázkach sú uvedené aj vysvetlivky pre jednotlivé body. Prešli sme si ich a konštatujeme, že všetko je dobre vysvetlené a otázky zrozumiteľné. V prípade zadania rodného čísla je otázok maximálne 14. Na vyplnenie formuláru máte maximálne 45 minút, po tomto čase sa program ukončí a zadávať údaje budete opakovane.

Sčítanie 2021

Sčítanie 2021

Nutným základom k sčítaniu je rodné číslo alebo občiansky preukaz. Prostredníctvom rodného čísla sa zaregistrujete a môžete pokračovať na otázky a dotiahnuť sčítanie do úspešného konca. Využiť však môžete aj občiansky preukaz – prostredníctvom webového portálu je potrebné mať jeho „elektronickú“ verziu a čítačku. Ak sa sčítate cez aplikáciu, tak stačí, keď ho v rámci tejto aplikácie odfotíte (je potrebné dať aplikácii súhlas na prístup k fotoaparátu) a dáta sa načítajú automaticky. Obe varianty, teda web i aplikácia ponúkajú takmer rovnaké možnosti, no web je možné zobraziť vo viacerých cudzích jazykoch, aplikácia je iba v slovenčine.

Načítanie údajov zo zadnej strany občianskeho preukazu. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Načítanie údajov zo zadnej strany občianskeho preukazu. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Aby sa overilo, že zadávanie údajov naozaj realizujete vy, alebo ste osoba poverená asistovaným sčítaním blízkej osoby, budú vám položené doplňujúce otázky. napr. aké je vaše meno, v akej obci máte trvalé bydlisko, v ktorom roku ste uzatvorili manželstvo a pod. Ak odpoviete nesprávne, program sa ukončí.

Existujú špeciálne prípady, kedy sa sčítavate aj bez rodného čísla. Na Slovensku existujú skupiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom, ktoré majú inú štátnu príslušnosť a úplne inú formu rodného čísla ako je to zavedené na Slovensku. Pre nich sa zobrazí dlhšia forma dotazníka, ktorá obsahuje až 28 otázok.

Prečo sa sčítavame, keď štát o nás aj tak všetko vie? Jeden krát a dosť

Je to tak, štát prirodzene má register obyvateľstva a vie, že pod daným rodným číslom existuje konkrétna osoba. Z toho vie dátum narodenia, pohlavie a pravdepodobne aj adresu trvalého bydliska. Nevie však ďalšie údaje ako je napr. kto tvorí súčasť vašej domácnosti, kde reálne bývate, aké je vaše náboženské vyznanie a k akej národnosti sa aktuálne hlásite. Práve toto je dôvod sčítania, cieľom je zjednotiť a spresniť to, čo o nás štát vie a to k jednotnému dátumu. Tým je 1.január 2021, teda odpovedáte až na výnimky o stave, ktorý platil v prvý deň tohto roka. Výnimkami je napr. odpoveď na otázku aký máte preferovaný spôsob dopravy do zamestnania. 1. január je na Slovensku štátny sviatok a väčšina ľudí do práce nešla, rovnako platí lockdown. Na túto otázku tak odpovedáte tak, že vyplníte obvyklý spôsob dopravy počas pracovného dňa a bez lockdownu.

Aj preto nie je možné na niektorú z položených otázok neodpovedať. Systém vás nepustí ďalej, pokiaľ na danú otázku neodpoviete. Pritom sa môžete prihlásiť k dvom národnostiam, veľmi široký rozsah máte v prípade náboženstva vrátane odpovedi bez vyznania alebo zapíšete do položky vami určené náboženstvo. Odpovedáte aj na otázku, na akom poschodí bývate, ak je trvalé bydlisko vo viacpodlažnom byte. Najcennejšie na spracovanie sú práve odpovede na tzv. sebadeklaratívne otázky – teda k čomu sa hlásite.

Všetky informácie sme si overovali priamo na štatistickom úrade SR. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Všetky informácie sme si overovali priamo na štatistickom úrade SR. Informovala nás hovorkyňa pre SOBD 2021 Jasmína Stauder, Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

„Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 je výlučne elektronické sčítanie. Zber údajov prebieha elektronicky prostredníctvom e-formulárov. Elektronické sčítanie prispeje k efektívnejšiemu využívaniu už existujúcich zdrojov, k zníženiu administratívnej záťaže obyvateľstva, k skvalitneniu získaných údajov ako aj k zrýchleniu spracovania získaných údajov.“

Sčítanie určite neignorujte

Sčítava sa každý obyvateľ, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Ak sa do daného termínu nesčítate, hrozí vám pokuta. Túto pokutu vyrubuje obec, v ktorej máte trvalý pobyt a jaj výška je od 25 do 250 eur za každú nesčítanú osobu.

Ak máte neplnoleté deti, ste zodpovední za jeho sčítanie a každé dieťaťa sa sčítava samostatne. Pri štvorčlennej rodine by nesčítanie mohlo vyjsť v prípade maximálnej pokuty poriadne draho. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Ako bolo povedané, sčítať neplnoleté osoby (menej ako 18 rokov), teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť službu asistovaného sčítania.

Medzi prvé osoby, ktoré sa sčítali patrí aj prezidentka, Zuzana Čaputová. Zdroj: Štatistický úrad SR

Medzi prvé osoby, ktoré sa sčítali patrí aj prezidentka, Zuzana Čaputová. Zdroj: Štatistický úrad SR

Ako sme sa ale dozvedeli na tlačovke, cieľom nie je rozdávať pokuty ale získať skutočné dáta.

Sčítanie 2021

Sčítanie 2021

Ešte dodajme, že po úspešnom zodpovedaní otázok vám systém vygeneruje súhrn odpovedí, ktoré môžete doplniť/upraviť podľa potrieb a následne získate potvrdenie o sčítaní + kópiu sčítacieho hárku. Tieto súbory si následne môžete uložiť (telefón, PC, externé úložisko, Cloud a pod.). Nezabúdajte na fakt, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné a aj užitočné. Na základe údajov zo sčítania sa potom rozdeľujú prostriedky v rámci obcí, cikrví a pod. a sčítanie je prostriedok na to, aby sa tak urobilo spravodlivo a podľa skutočnosti. 

„Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.“

Zaujímavosťou je aj fakt, že v roku 2021 sa na Slovensku prvýkrát v histórií uskutoční sčítanie, ktoré bude integrovať údaje získané z vybraných administratívnych zdrojov údajov a registrov a údaje od obyvateľov. Ide o registre: Register fyzických osôb a Register adries Ministerstva vnútra SR, Centrálny register poistencov verejného zdravotného poistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Informačný systém Sociálnej poisťovne, Informačný systém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Informačný systém Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Informačný systém Finančného riaditeľstva SR, Informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Informačný systém Ministerstva životného prostredia SR, Evidencia obvinených a odsúdených Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Špeciálne prípady

V skutočnosti môžete poslať vyplnený formulár dva krát. V tomto prípade systém vyhodnocuje duplicitné údaje, overuje si, ako presne súhlasia údaje o zaslaných dotazníkoch z už existujúcimi údajmi v registroch. Následne sa zohľadnia tie údaje, ktoré vychádzajú z presnejšieho formulára. Tento prípad je myslený napr. pre osoby vo výkone trestu alebo osoby v DSS, kedy sa predpokladá asistovaný spôsob sčítania a nedá sa vylúčiť prípad, že sa tak zrealizuje dva krát. Tretí a ďalší spôsob vyplnenia formuláru pod rovnakým rodným číslom už neexistuje.

Asistované sčítanie

V prípade, že vyplňuje elektronický formulár pre sčítanie blízka osoba, je situácia jasná. Pre prípady, kedy táto forma nie je možná, vytvorili obce kontaktné miesta, ktoré sú vybavené príslušnou výbavou: počítač, tablet a pripojenie na internet. Treba zistiť otváracie hodiny a kontaktné miesto stačí navštíviť. Kontaktné miesta v súčasnosti sú už vytvorené, ale ich presný zoznam bude zverejnený až 1. apríla 2021.

Pri mobilnom sčítaní príde po nahlásení pracovník s tabletom až do domu a takto sa vykoná sčítanie. Asistované sčítanie je posunuté v čase práve preto, že tu dochádza k bližšiemu stretnutiu neznámych osôb, čo v súčasnosti nie je možné. Elektronické sčítanie osôb vlastnými prostriedkami však posunuté nie je a končí sa presne 31. 3. 2021.

Tlačová konferencia pri zahájení sčítania. Zdroj Štatistický úrad

Tlačová konferencia pri zahájení sčítania. Zdroj Štatistický úrad

Bude to bezpečné?

Ochrana osobných údajov. „Pri projekte Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je prioritou ochrana vašich osobných údajov. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR správcami administratívnych zdrojov údajov, samosprávami a obyvateľmi sú spracované výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt, zabezpečujúci optimálny režim ochrany všetkých údajov“.

Pri odosielaní údajov odporúčame radšej použiť spoľahlivé pripojenie na internet, nie teda Wi-Fi zadarmo na verejnom priestranstve. Všetky údaje sú však pri prenose šifrované a Štatistický úrad pri ich spracovávaní spolupracoval s Úradom na ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania, pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolení a poučení.

Tento spôsob sčítavania údajov považujeme za bezpečný.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Nuž pandémie predĺžila termín, kedy sa všetky údaje dostanú k spracovaniu a preto budú konečné výsledky sčítania osôb spracované na začiatku roka 2022. O výsledkoch bude informovať Štatistický úrad SR.

Sčítanie domov a bytov prebehlo v tichosti

Na záver dodajme, že prvá fáza sčítania prebehla už dávnejšie –  sčítanie domov a bytov. Toto zabezpečovali obce a mestá od 1.6.2020 do 12.2.2021 (sumarizovali sa všetky domy a byty v jednotlivých svojich územiach). Táto forma sčítania bola úspešne dokončená a štát má všetky údaje o domoch, bytoch, chatách, houseboatoch i chatrčiach vo svojich registroch.

Celkovo bolo k 12. 2. 2021 sčítaných 1 020 340 bytových domov, 1 095 159 rodinných domov a zvyšok 94 927  tvorili iné obydlia. Po spracovaní budú k dispozícii údaje o forme vlastníctva bytu, podlahovej ploche bytu v m²/zastavanej ploche v m², o počte obytných miestností, poschodí, typu kúrenia, zdrojoch energie používané na vykurovanie, vodovode, splachovacej toalete, kúpeľni, typu domu/obydlia, počtu podlaží, typu vodovodnej prípojky, obdobia výstavby, materiálu nosnej konštrukcie, obdobia poslednej obnovy, obnove okien, obnove obvodového plášťa, obnove strechy, prístavbe alebo nadstavbe, typu kanalizačnej prípojky a plynovej prípojky.

Zdroj: www.scitanie.sk, Štatistický úrad SR

Na článku spolupracoval Miroslav Illéš

Prečítajte si aj:

Takto budeme vypĺňať údaje pri sčítaní obyvateľov. Je to bezpečné?

Ak ste sa ešte nesčítali, stále sa môžete vyhnúť pokute. Takto prebieha asistované sčítanie

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.