Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2019 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Posledné mesiace priniesli tri pozitívne správy. Ako prvá a stále jediná z veľkých slovenských bánk ponúkame našim klientom možnosť platiť mobilom vďaka službám Google Pay aj Apple Pay. Veríme, že moderné Slovensko potrebuje čo najdostupnejšie digitálne služby. Získali sme aj prestížne ocenenie Najlepšia banka na Slovensku od britského magazínu Euromoney.

Vážim si ho o to viac, pretože je to odmena za naše dlhodobo vynikajúce výsledky. Tie dosahujeme aj vďaka tomu, že naše digitálne inovácie sú pre klientov užitočné. A zároveň sme pri historicky najnižších sadzbách dokázali zvýšiť prevádzkový zisk,“ zhodnotil výsledky Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV k 30. JÚNU 2019 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

 

·        Čistý úrokový výnos poklesol o 1,1 % zo 217,6 mil. eur na 215,1 mil. eur

·        Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol o 16,3 % z 58,4 mil. eur na 68,0 mil. eur

·        Prevádzkový zisk sa zvýšil o 7,8 % zo 145,1 mil. eur na 156,4 mil. eur

·        Čistý zisk po zdanení vzrástol o 7,9 % zo 89,0 mil. eur na 96,0 mil. eur

·        Objem úverov klientom sa zväčšil  o 7,6 % z 12,3 mld. eur na 13,3 mld. eur

·        Objem vkladov klientov narástol o 4,6 % z 13,3 mld. eur na 13,9 mld. eur

·        Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 47,0 %

·        Kapitálová primeranosť dosiahla 18,9 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)

·        Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 92,4 % na 95,0 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 30. JÚNU 2019

Čistý úrokový výnos medziročne mierne klesol, o 1,1 % zo 217,6 mil. eur na 215,1 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého apetítu klientov po nízkych úrokových sadzbách na úverových produktoch ako aj silného konkurenčného prostredia.

Čistý príjem z poplatkov a provízií  medziročne vzrástol o 16,3 % z 58,4 mil. eur na 68,0 mil. eur. Tento nárast plynie najmä z provízii zo sprostredkovania poistenia (nárast o 6,6 mil. eur). Taktiež čisté poplatky súvisiace s úverovou činnosťou zaznamenali nárast o 2,4 mil. eur. Podiel čistých výnosov z poplatkov a provízií na celkových prevádzkových výnosoch banky sa medziročne zvýšil na úroveň 23 %.

Čistý zisk 9,4 mil. eur z obchodovania súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili iba mierne, a to o 0,9 % na úroveň 138,5 mil. eur (v roku 2018 to bolo 137,3 mil. eur).

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov sa medziročne zlepšil z 48,6 % na 47,0 % v dôsledku rýchlejšieho rastu prevádzkových výnosov ako rastu nákladov.

Celkové rizikové náklady banky v prvom polroku 2019 dosiahli hodnotu 18,6 mil. eur (v porovnateľnom období 2018 dosiahli hodnotu 11,7 mil. eur). Vyššie náklady súvisia najmä s portfóliom nadobudnutých úverov a leasingových zmlúv od spoločnosti S Slovensko.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,5 % na 3,2 % a ich pokrytie opravnými položkami sa znížilo z 79,9 % na 77,7 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení medziročne vzrástol o 7,9 % a dosiahol 96,0 mil. eur.

Banková daň sa medziročne zvýšila o 8 % na úroveň 16,0 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu bol zaplatený výške 3,1 mil. eur (2018 vo výške 2,7 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa zvýšil o 11 % na úroveň 1,0 mil. eur (2018 vo výške 0,9 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky je na úrovni 20,0 mil. eur.

Objem úverov klientom dosiahol 13,2 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 7,6 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s prvým polrokom 2018 narástli o 5,0 % (o 500 mil. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne ku koncu prvého polroka 2019 dosiahol 26,2 %, čím banka dlhodobo potvrdzuje pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu. Najvýznamnejším zdrojom rastu objemu úverov boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 4,5 % (300 mil. eur v absolútnych hodnotách), ako aj spotrebné úvery, ktoré vzrástli o 2,6 % (o menej než
100 mil. eur). Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 16,0 % (o 0,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 3,6 mld. eur.

Vklady obyvateľstva sa medziročne zvýšili z 10,7 mld. eur na 11,6 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s prvým polrokom 2018 narástli z 13,3 mld. eur na 13,9 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k  30. júnu 2019):

Moody´s
Dlhodobý ratingA2
Krátkodobý ratingP-1
Základné/upravené úverové hodnoteniebaa2/baa1
Výhľadstabilný

 

Vybrané položky konsolidovaného výkazu ziskov a strát, neauditované údaje30.06.201830.06.2019zmena
(v tis. eur)
Čisté úrokové výnosy217 584215 117(1,1 %)
Čisté príjmy z poplatkov a provízií58 39367 93116,3 %
Výnosy z dividend7467510,7 %
Čistý zisk/strata z obchodovania4 7389 43499,1 %
Čistý zisk/strata z finančných nástrojov oceňovaných v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát(185)85n/a
Čistý zisk/strata z investícií oceňovaných metódou vlastného imania9741 09712,6 %
Výnosy z investícií do nehnuteľností155541249,0 %
Prevádzkové náklady(137 302)(138 515)0,9 %
Čisté znehodnotenie finančných inštrumentov(11 690)(18 593)59,1 %
Ostatné prevádzkové výsledky(19 058)(18 050)(5,3 %)
   špecifické poplatky vybraných finančných inštitúcií(17 491)(19 044)8,9 %
Výsledok hospodárenia pred zdanením114 354119 4094,4 %
Daň z príjmov(25 365)(23 446)(7,6 %)
Čistý zisk po zdanení 88 95095 9507,9 %

 

Prevádzkové výnosy282 405294 9564,4 %
Prevádzkové náklady(137 302)(138 515)0,9 %
Prevádzkový výsledok145 103156 4417,8 %

 

Vybrané položky konsolidovanej súvahy, neauditované údaje30.06.201830.06.2019zmena
(v tis. eur)
Hotovosť a hotovostné zostatky430 117560 30630,3 %
Deriváty38 86142 6929,9 %
Kapitálové nástroje61 25498 40460,6 %
Dlhové cenné papiere3 585 9403 494 374(2,6 %)
Úvery a pohľadávky voči bankám43 590152 811250,6 %
Úvery a pohľadávky voči klientom12 283 34913 215 2727,6 %
Pohľadávky z finančného lízingu98 088187 91191,6 %
Zabezpečovacie deriváty6 95729 761327,8 %
Pohľadávky z faktoringu110 379104 609(5,2 %)
Aktíva spolu16 966 78618 175 8337,1 %
Deriváty36 41347 47930,4 %
Vklady bánk519 411229 986(55,7 %)
Vklady klientov13 299 97813 909 4024,6 %
Vydané dlhové cenné papiere1 440 2632 136 70748,4 %
Zabezpečovacie deriváty40 32752 16329,4 %
Vlastné imanie1 426 0791 533 2737,5 %
Záväzky a Vlastné imanie spolu16 966 78618 175 8337,1 %

 

Konsolidované kľúčové ukazovatele30.06.201830.06.2019
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)12,47 %12,75 %
Návratnosť aktív (ROA)1,08 %1,09 %
Čistá úroková marža (na úročených aktívach)2,78 %2,57 %
Pomer prevádzkových nákladov a výnosov48,62 %46,96 %
Kapitálová primeranosť – podľa požiadaviek NBS17,17 %18,92 %

 

Vybrané ukazovatele obchodnej činnosti31.12.201830.06.2019zmena
Počet zamestnancov4 1264 069(1,4 %)
Počet klientov (v tis.)2 1962 184(0,5 %)
Počet vydaných platobných kariet (v tis.)1 4751 4850,7 %
Počet užívateľov služieb internetbankingu (v tis.)1 0641 0973,1 %
Počet bankomatov801                769(4,0 %)
Počet pobočiek250241(3,6 %)