Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úspešnými účastníkmi elektronickej aukcie na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz sú spoločnosti: O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN, a.s.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) rozhodnutiami pridelil frekvencie úspešným účastníkom aukcie a rozhodnutia o pridelení frekvencií, po nadobudnutí právoplatnosti podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zverejní na svojom webovom sídle. V aukcii boli vydražené všetky ponúkané frekvenčné úseky. Súčet jednorazových úhrad za pridelené frekvencie, ktoré zaplatia držitelia povolení je 2 433 706 EUR. Technickým realizátorom elektronickej aukcie bola spoločnosť KRC partners s.r.o. z Českej republiky.

Výberové konanie začalo výzvou na predloženie ponúk do výberového konania, ktorú RÚ 5. júna 2015 zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle. Predmetom výberového konania boli dva frekvenčné úseky so šírkou 40 MHz (2x 20 MHz FDD párový) a jeden so šírkou 20 MHz pre celé územie Slovenskej republiky. Jediným hodnotiacim kritériom bola výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. RÚ stanovil najnižšie podanie, ktoré bolo vyvolávacou cenou a predstavovalo pre jeden 40 MHz frekvenčný úsek hodnotu 500 tis. EUR a za 20 MHz frekvenčný úsek hodnotu 200 tis. EUR.

Výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda RÚ, vyhodnotila, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Následne prebehla elektronická aukcia. RÚ pozval do aukcie všetkých účastníkov výberového konania, lebo ich ponuky spĺňali všetky požiadavky. Účastníci aukcie opakovane navyšovali svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady. Na základe výsledkov elektronickej aukcie, ktorá sa uskutočnila vo formáte SMRA, RÚ pridelil úspešným účastníkom frekvenčné úseky.

Značky: