5G siete sa čoskoro stanú základným pilierom digitálnej ekonomiky Slovenska.

Je to nevyhnutný proces a je podstatné, aby si operátori vybrali dodávateľa komponentov pre 5G správne. Rozhodnutia operátorov teda musia podliehať univerzálnym a spravodlivým pravidlám, ktoré budú platiť pre všetkých dodávateľov rovnako.

Na 5G sieť sú v pilotnej prevádzke pripravení operátori 4ka v Banskej Bystrici a O2 v Bratislave. Rovnako svoj cieľ rozbehnúť sieť 5G v roku 2021 prezentoval na tlačovej konferencii pre vianočnú kampaň aj operátor Orange. Domnievame sa, že o 5G sieti budeme čoskoro počuť aj od Telekomu.

Dodávatelia 5G na Slovensku

Zatiaľ čo 4ka používa technológiu ZTE, Orange vsadil na spoločnosť Nokia (predtým Alcatel), u Telekomu to bude Ericsson. O2 pilotne skúša na 4 miestach v Bratislave všetkých štyroch rozhodujúcich poskytovateľov 5G technológie, teda Ericsson, Huawei, Nokia a ZTE. To osobne považujem za príklad tohto, ako sa má správne robiť výber dodávateľov. Treba dať šancu každému, všetko si dôkladne otestovať v praxi a potom sa finálne rozhodnúť. Viem, že sú štáty, ktoré už dopredu vylúčili čínskych operátorov. Ale bez toho, aby sa naozaj preverilo, ako je zabezpečená kybernetická bezpečnosť, je to rozhodnutie politické, nie technické.

Ako posudzovať?

Dôraz na etické a bezpečnostné princípy musí byť v súlade s odporúčaniami plynúcimi z tzv. EU Toolboxu, vydaného Európskou komisiou v januári 2020. O tomto nástroji sme už na našom portáli viackrát informovali a jeho význam je pre bezpečnosť sietí 5G a ich posudzovanie kľúčový. Už ho len dodržiavať…

Každé regulované prostredie totiž musí mať jasné pravidlá, ktoré budú jasné tak pre regulátora, regulačný úrad, ako aj pre regulované subjekty. Celkovému nastaveniu regulácie musí teda predchádzať najmä odborná a transparentná diskusia. Takáto odborná diskusia na Slovensku však neprebehla a podľa mojich informácií v súčasnosti ani neprebieha.

Výsledkom takejto diskusie by mal byť proces, na základe ktorého budeme môcť transparente overiť bezpečnosť konkrétnych produktov, ale aj to, či dodávatelia sieťového hardvéru či softvéru nepodliehajú kontrole iných subjektov. Ďalej je potrebné si overiť, či zvolené spoločnosti neustále inovujú svoju technológiu a rešpektujú práva duševného vlastníctva a rovnako či sa správajú v súlade s etickými štandardmi korporátneho správania sa.

Digitálna suverenita v Európe

Na to, aby Slovensko mohlo nezávisle prijímať účinné zákony týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, musí u nás platiť Digitálna suverenita. Kybernetická bezpečnosť je pritom globálnou výzvou, ktorej zvládnutie vyžaduje spoluprácu všetkých členov celého ekosystému – vlád, regulátorov, prevádzkovateľov, dodávateľov, ale aj samotných koncových používateľov siete 5G.

Bezpečnosť zariadení pre 5G má byť definovaná najmä ich kvalitou a tým, ako sa daný produkt vyrába, testuje, používa a následne aj dlhodobo udržiava. Produkty v súčasnom svete predsa nemôžu byť posudzované len na základe ich geografického pôvodu. Navyše, väčšina produktov sa aj tak reálne vyrába v Číne, hoci sa ich pôvod takto nedeklaruje.

Prebehnúť teda musí dôkladná odborná analýza všetkých aspektov kybernetickej bezpečnosti a to ešte pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia v rámci sieťového ekosystému. Bezpečnosť pritom musí stáť na prvom mieste. Budovanie 5G sietí na Slovensku ale aj v celej EÚ by malo byť založené na princípoch férovosti, inovatívnosti a transparentnosti. Slovensko sa celkovo musí hlásiť k zachovaniu európskej digitálnej suverenity a zároveň podporovať transparentnosť v rámci vzájomnej spolupráce v oblasti 5G sietí.

Nezávislá certifikácia existuje

Za príklad férového posudzovania bezpečnosti sieťových komponentov považujeme hodnotenie GSMA NESAS (Network Equipment Security Assurance Scheme). Ide o nezávislú certifikáciu prostredníctvom auditu technických expertov, ktorí naozaj do hĺbky skúmajú, ako sieťové zariadenia fungujú, ako boli vyrobené, ale aj to, ako prebieha ich údržba. Certifikáciu NESAS nedávno získali dodávatelia Ericsson, Huawei  aj Nokia.

Huawei

5G je budúcnosťou digitálnej ekonomiky

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.