Až dve tretiny opýtaných spoločností zo Slovenska plánujú rozšíriť svoje aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Motivačným faktorom pre firmy je zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj z 25 % na 100 %, ktoré bolo zavedené začiatkom roku 2018. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Deloitte, ktorý analyzuje aktuálnu situáciu v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku.

Pre väčšinu slovenských spoločností by malo mať zvýšenie daňového odpočtu pozitívny dopad na ich činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Až pre 87 % opýtaných je zvýšenie odpočtu motiváciou na jeho využitie a čo je ešte dôležitejšie, až 66 % spoločností by na základe toho chcelo rozšíriť svoje aktivity v tejto oblasti.

“Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku sú stále výrazne nižšie ako priemer EÚ. Výsledky prieskumu však ukazujú povzbudivý trend. Spoločnosti plánujú svoje činnosti v oblasti výskumu a vývoja v najbližších rokoch zvýšiť. Zistili sme, že táto skutočnosť nevyplýva len z finančných prostriedkov EÚ, ktoré sú dostupné v rámci rozpočtu na roky 2014 – 2020, ale aj z rastúceho presvedčenia, že slovenské spoločnosti už čoskoro nebudú schopné zakladať svoju konkurenčnú výhodu len na lacnej pracovnej sile,” vysvetlil Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte.

Medzi kľúčové faktory pre výskum a vývoj na Slovensku pritom patria dostupnosť viacerých typov podpory, viac hotovostných grantov v porovnaní s daňovými úľavami a lepšia dostupnosť skúsených výskumníkov.

„Keďže nedostatok kvalifikovaných výskumníkov v súčasnosti predstavuje pre spoločnosti na Slovensku veľký problém, bolo by účelné preskúmať politiku o zamestnávaní cudzincov. Slovensko je atraktívnou destináciou pre držiteľov pokročilých titulov z krajín mimo EÚ ako Ukrajina, Rusko alebo India. V situácii vážneho nedostatku uchádzačov by dávalo zmysel zmierniť pravidlá získavania pracovných povolení pre výskumníkov,” uviedol Rybár.

Za najväčší problém systému podpory výskumu a vývoja považuje 38 % spoločností identifikovanie činností výskumu a vývoja, ktoré môžu byť podporené. Ďalším problémom je nejasná interpretácia predpisov v oblasti výskumu a vývoja zo strany finančnej správy.

Ochrana duševného vlastníctva

Prekvapujúcim zistením prieskumu bolo, že až 11 % spoločností nijakým spôsobom nechráni svoje duševné vlastníctvo. Najbežnejšie používaným prostriedkom na jeho ochranu je obchodné tajomstvo (62 %), patenty a úžitkové vzory (42 %) a ochranná známka (40 %). Hoci získať patent môže byť náročné a niekedy aj nákladné, vhodným riešením, ktoré by mohla použiť akákoľvek spoločnosť bez väčších ťažkostí či nákladov, je obchodné tajomstvo.

O prieskume

Prieskumu spoločnosti Deloitte v spolupráci s agentúrou SARIO sa zúčastnilo 53 slovenských spoločností.

Značky: