Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európska komisia každoročne spája národné orgány EÚ, aby spolupracovali na testovaní bezpečnosti výrobkov prostredníctvom iniciatívy s názvom Koordinované činnosti v oblasti bezpečnosti výrobkov (CASP). Testy sa konajú za prísnych podmienok v akreditovaných laboratóriách EÚ.

Až 233 zo 627 testovaných výrobkov nespĺňalo aspoň jednu z požiadaviek uvedených v testovacích plánoch. Z nich 89 výrobkov bolo vyhodnotených ako výrobky predstavujúce závažné riziko, 31 výrobkov predstavovalo vysoké riziko, 25 výrobkov stredné riziko a 123 výrobkov nízke riziko. Orgány dohľadu nad trhom (MSA) prijali potrebné opatrenia na základe vykonaného hodnotenia rizík a celkovo 99 výrobkov bolo predmetom oznámení v systéme Safety Gate, aby sa príslušné informácie mohli poskytnúť ostatným MSA, spotrebiteľom a hospodárskym subjektom.

Testované boli:

  1. Hračky z internetových obchodov mimo EÚ – Iba 15 z 92 hračiek (16 %), ktoré laboratórium testovalo, spĺňalo požiadavky noriem zahrnutých do plánu testovania. Zvyšných 77 vzoriek (84 %) nespĺňalo aspoň jednu z požiadaviek.
  • Elektrické hračky – Celkovo 97 zo 130 (75 %) vzoriek testovaných laboratóriom splnilo požiadavky určené v záverečnom testovacom pláne. Zvyšných 33 vzoriek (25%) nespĺňalo aspoň jednu z požiadaviek.
  • Polohovateľné kolísky a detské hojdačky – Celkovo 54 zo 105 (51 %) vzoriek testovaných laboratóriom splnilo požiadavky určené v záverečných testovacích plánoch. Zvyšných 51 vzoriek (49 %) nespĺňalo aspoň jednu z požiadaviek.
  • E-cigarety a tekutiny – Celkovo 137 zo 169 vzoriek (81 %) testovaných laboratóriom splnilo požiadavky určené v záverečnom testovacom pláne. Zvyšných 32 vzoriek (19 %) nespĺňalo aspoň jednu z požiadaviek.
  • Osobné ochranné prostriedky – celkovo 91 zo 131 vzoriek (69 %) testovaných laboratóriom splnilo požiadavky určené v záverečnom pláne testovania. Zvyšných 40 vzoriek (31 %) nespĺňalo aspoň jednu z požiadaviek.

Testovaných bolo aj 5 falšovaných prilieb pre cyklistov, používateľov skejtbordov alebo kolieskových korčúľ. Výsledky testov ukázali 100 % mieru zlyhania. Falšované prilby pre cyklistov, používateľov skejtbordov alebo kolieskových korčúľ boli testami porovnávané s normou EN1078:2012+A1:2021 (schopnosť pohlcovať nárazy, pevnosť, účinnosť, bočné/rotačné skúšky). Bez ohľadu na malú veľkosť vzorky výsledky testov ukazujú 100 % mieru zlyhania. Žiadna falšovaná prilba nespĺňala významné bezpečnostné ustanovenia v norme EN1078:2012+A1:2021 – často v porovnaní s viac než jedným ustanovením o bezpečnostnom výkone. Odborníci a orgány dohľadu nad trhom dospeli k záveru, že falšované prilby predstavujú skutočné riziko pre bezpečnosť spotrebiteľov vo vysokorizikových dopravných situáciách.

Celkovo 38 orgánov z 19 rôznych členských štátov EÚ/EHP spojilo svoje úsilie v oblasti dohľadu nad trhom s cieľom posilniť bezpečnosť výrobkov uvádzaných na európsky trh a:

  • odobrali vzorky 627 výrobkov z piatich rôznych kategórií a piatich falšovaných prilieb na príslušných trhoch a poslali ich na testovanie do akreditovaných laboratórií v EÚ,
  • analyzovali výsledky testov, spoločne hodnotili riziká, ktoré testy odhalili, a rozhodli, ktoré nápravné opatrenia sa musia prijať v prípade nevyhovujúcich výrobkov, pri ktorých sa zistilo, že predstavujú riziko pre spotrebiteľov,
  • predložili 99 oznámení v systéme Safety Gate,
  • spoločne vypracovali päť usmerňujúcich dokumentov a tri správy, ktoré sa zaoberajú kľúčovými horizontálnymi témami dohľadu nad trhom.

Súhrn odporúčaní

Záverečná správa CASP 2021 v sebe obsahuje aj odporúčania pre spotrebiteľov, hospodárske subjekty, ako aj pre európske a vnútroštátne orgány. EÚ apeluje na spotrebiteľov, aby monitorovali systém webové sídlo Safety Gate, venovali osobitnú pozornosť varovaniam a označeniam, ktoré sú k výrobkom priložené a tiež nákupy iba z dôveryhodných maloobchodných spôsobov predaja.

Hospodárskym subjektom je odporúčane uvedomovať si zodpovednosť a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov. Rovnako tak venovať pozornosť varovaniam, označeniam a pokynom pre spotrebiteľov. Ak výrobok predstavuje bezpečnostné riziko, je odporúčané oznámiť incidenty príslušnému orgánu a stiahnuť nebezpečné predmety od používateľov.

Európskym a vnútroštátnym orgánom je odporúčané vykonávať dohľad nad príslušnými sektormi a pravidelne testovať výrobky a kontrolovať dokumentáciu k nim. Takisto je odporúčaná spolupráca medzi orgánmi dohľadu nad trhom a colnými orgánmi a zapojenie sa do vývoja a zlepšovania noriem.

Značky: