Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Stratégia inteligentnej špecializácie je potrebná pre čerpanie 1,3 miliardy eur z nových eurofondov

Zásadný impulz pre inovatívne a úspešné Slovensko. Vláda dnes schválila návrh Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027. Ide o strategický plán podpory vedy, výskumu a inovácií, ktorý je tiež kľúčovým predpokladom pre čerpanie eurofondov v novom programovom období.

„Oblasť vedy, výskumu a inovácií bola na Slovensku dlhodobo zanedbávaná. Minulé vlády neinvestovali dostatočne do kvality vysokoškolského vzdelávania, do podpory vedy a výskumu, do budovania personálnych kapacít, ani do technologického vybavenia univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií. Dôsledkom je, že v inovačnej ekonomike Slovensku ušiel vlak. Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2021 – 2027 je zásadným dokumentom pre zavedenie dlho odkladaných kľúčových zmien pre podporu rastu slovenskej ekonomiky. Jej prijatie je tiež základnou podmienkou pre čerpanie nových eurofondov v tejto oblasti,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorá návrh stratégie predložila na rokovanie vlády.

Ďalším krokom, po schválení vládou, je posúdenie návrhu stratégie Európskou komisiou. „Z nového Operačného programu Slovensko chceme do vedy, výskumu a inovácií investovať približne 1,3 miliardy eur,“ uviedla ministerka.

Vicepremiérka pripomenula, že v predchádzajúcom období bolo čerpanie eurofondov v tejto oblasti poznačené veľkými problémami. „V dôsledku zlých strategických rozhodnutí a zbabraného manažmentu meškali investície do vedy a výskumu až tri roky a Slovensko nakoniec muselo späť do Bruselu vracať 110  miliónov eur. To sú peniaze, o ktoré bývalá vláda pripravila slovenské vysoké školy, vedecké inštitúcie, inovačné firmy,“ vysvetlila. Východisková situácia súčasnej stratégie je podľa nej iná, aj vďaka súbehu práve prebiehajúcich vyjednávaní s Európskou komisiou k Partnerskej dohode a Operačnému programu Slovensko, čo umožní čerpanie týchto prostriedkov bez ďalšieho odkladu.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR do dvojročnej prípravy strategického plánu zapojilo stovky aktérov – od zástupcov priemyslu a zamestnávateľov, akademickej obce a výskumu až po jednotlivé ministerstvá.

 „Doba sa extrémne rýchlo mení a my musíme byť pripravení včas a adekvátne reagovať. Ak chceme byť úspešní, nemôžeme byť už iba montážnou dielňou vyspelých zahraničných firiem, ale inovatívne riešenia a technológie musia vznikať priamo na Slovensku. Len tak v dlhodobom horizonte zabezpečíme ľuďom lepšie platené miesta s pridanou hodnotou a európsku kvalitu života. Odliv mozgov, odchod šikovných a pracovitých ľudí, ktorému naša krajina čelí už dve desaťročia, musíme zastaviť a vytvoriť adekvátne podmienky, aby sa kvalifikovaní odborníci, ktorí už odišli do zahraničia, chceli vrátiť domov. Práve schválená stratégia spolu s investíciami z európskych zdrojov pomôžu čeliť tomuto dlhodobému negatívnemu trendu,“ zdôraznila Remišová. Podľa nej je dôležitou výzvou tiež prekonanie spoločenského skepticizmu a  spochybňovanie poznania a vedy, ktorého sme svedkami v čase pandémie.

Cieľom Slovenska je patriť k popredným európskym inovátorom. V súčasnosti Slovensku patrí v hodnotení inovačnej výkonnosti (European Innovation Scoreboard) 22. pozícia spomedzi  27 krajín Európskej únie. Je to dôsledok nesystémovo riešenej podpory a absencie kontinuálneho financovania zo strany predchádzajúcich vlád a dlhodobé stagnovanie podporných schém v kľúčových oblastiach. Vicepremiérka zdôraznila, že nejde len o to, zvýšiť financovanie tejto oblasti, ale tiež efektívne zapájať všetkých aktérov a radikálne zlepšiť spoluprácu aj na medzinárodnej úrovni. Ambíciou Slovenska do roku 2027 je podľa ministerky umiestniť sa v Európskom inovačnom indexe do 15. miesta.

Cieľom schválenej stratégie je podporiť systémové zmeny, ktoré brzdia inovačný potenciál Slovenska a podporiť prioritné oblasti, v ktorých majú slovenská veda, výskum a inovácie najväčší potenciál.

Doménami inteligentnej špecializácie Slovenska na roky 2021 – 2027 podľa stratégie sú:

1)        Inovatívny priemysel pre 21. storočie: Transformácia priemyselnej výroby na vysoký stupeň automatizácie a robotizácie; výskum a vývoj originálnych technológií; zvyšovanie energetickej efektivity; znižovanie odpadu a škodlivín z priemyselnej činnosti; optimalizácia energetickej sústavy.

2)        Mobilita pre 21. storočie: Podpora automatizovanej a autonómnej dopravy; inteligentná mobilita; znižovanie uhlíkovej stopy využitím alternatívnych palív a energetických nosičov.

3)        Digitálna transformácia Slovenska: Rozhodovanie na základe údajov; zvyšovanie využitia všetkých druhov údajov a databáz pre verejnosť a podniky; kybernetická bezpečnosť.

4)        Zdravá spoločnosť: Udržateľná biomedicínska infraštruktúra a kapacity v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby; nové produkty a inovatívne procesy v oblasti zdravotníctva a ich zavádzanie do klinickej praxe; podpora prelomových technológií v zdravotníctve.

5)        Zdravé potraviny a životné prostredie: Podpora odolnosti, bezpečnosti a potenciálu lokálnych potravinových systémov; inovatívne zmeny vo využívaní krajiny založené na poznatkoch a prechod k zelenému hospodárstvu; udržateľnosť prírodných zdrojov, vrátane biodiverzity a ekosystémov; potravinová sebestačnosť.

Perspektívnou oblasťou slovenských inovácií je napríklad tvorba batériových systémov pre elektromobilitu, robotických zariadení, komponentov pre satelitné systémy, inovatívne riešenia a dizajn v automobilovom priemysle a doprave. Významnú časť inovácií v oblasti informačných technológií predstavujú biometrické technológie či navigačné systémy, slovenské firmy sú tiež aktívne v oblasti smart riešení pre mestá, v kreatívnom priemysle, hrách a 3D animáciách, technológiách využívajúcich rozšírenú realitu, diagnostike rakoviny a ďalších civilizačných chorôb…

Tieto naše silné stránky a príležitosti musíme naplno využiť. Slovensko už neraz ukázalo, že má kvalitných odborníkov a inovátorov, ktorí však potrebujú systémovú podporu zo strany štátu. Strategickým cieľom našej, ale i budúcich vlád, musí byť ekonomická transformácia Slovenska, ktorá prinesie hospodársky rast založený na špičkovom výskume a inováciách. Slovenským podnikom tak zabezpečí konkurencieschopnosť na globálnom trhu a ľuďom dobre platené pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Značky: