Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

K zákazníkom v 20 krajinách sveta, ktorí pri správe odpadu využívajú slovenské riešenie Sensoneo, sa pridali inovatívne slovenské mestá. Nitra, Trnava, Hlohovec a ďalšie mestá používajú riešenie Sensoneo na zefektívnenie manažovania odpadu – umožňuje im výrazne znižovať výdavky na jeho zvoz, zvyšovať transparentnosť komunálnych služieb a kvalitu života občanom v meste. 

SENSONEO REVOLUČNE MENÍ PRÍSTUP K SPRÁVE ODPADU

Riešenie pre inteligentné manažovanie odpadov, ktoré vyrába slovenská spoločnosť Sensoneo, je založené na monitorovaní odpadu ultrazvukovými senzormi a sofistikovanom softvéri, ktorý vo výsledku umožňuje zvážať odpad podľa reálnej potreby.

Tým, že sa zvoz odpadu realizuje vtedy, keď je to naozaj potrebné, a zvozové vozidlá pri zvoze absolvujú systémom optimalizovanú trasu s ohľadom na čo najvyššiu možnú efektivitu z pohľadu času, nákladov a využitia vozového parku, sú správcovia komunálnych služieb schopní okamžite znížiť náklady na zvoz odpadu v priemere o 30%. Vzhľadom na priemerný rozpočet slovenského mesta s približne 100 000 obyvateľmi, ktorý predstavuje 5 miliónov eur, ide o nástroj s výrazným potenciálom pozitívne ovplyvniť hospodárenie s verejnými financiami.

Okrem priamych finančných úspor riešenie prináša mestám ďalšie hodnotné benefity, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu života v meste a riadiť komunálne služby zmysluplnejšie. Mestá sú odbremenené od pravidelného nárazového blokovania ulíc zvozovými vozidlami, obťažovania hlukom a zápachom. Rovnako pozitívne vplýva výrazné zníženie výjazdov aj na životné prostredie.

Občania majú vďaka monitorovaniu kontajnerov dostatok ich voľnej kapacity a prostredníctvom voľne dostupnej mobilnej aplikácie Sensoneo si môžu vyhľadať najbližší voľný kontajner pre konkrétny typ odpadu a nechať sa k nemu navigovať. Priamo cez aplikáciu môžu tiež prostredníctvom zaslania fotky nahlásiť akýkoľvek problém pri stojiskách priamo správcovi a aktívne tak prispievať k čistejšiemu prostrediu vo svojom meste.

Súčasťou riešenia je aj analytický nástroj pre vyhodnotenie získaných dát Smart Analytics, ktorý vďaka prehľadným reportom a štatistikám mestám sprístupňuje hodnotné dáta, cez ktoré môže doslova porozumieť tvorbe odpadu vo svojom meste, vyhodnocovať opodstatnenosť umiestnenia a kapacity kontajnerových stojísk a efektivitu zvozu odpadu.

MESTO NITRA VĎAKA SENSONEO RIEŠENIU UŠETRILO TRETINU ROZPOČTU NA ZVOZ ODPADU 

Ing. Ladislav Peniaško, riaditeľ Nitrianskych komunálnych služieb: „Mesto Nitra je 100% vlastníkom Nitrianskych komunálnych služieb. Držíme sa filozofie robiť tieto služby moderne – pravidelne obnovujeme vozový park, techniku, osadzujeme nové typy smetných nádob a snažíme sa držať trend aj v technológiách. Máme najviac polo-podzemných kontajnerov na Slovensku – 190 kusov – a stále hľadáme spôsoby, ako výhody tohto typu kontajnera ešte znásobiť.

Tým, že tieto kontajnery majú násobne väčšiu kapacitu ako tie bežné, plnia sa pomalšie. Keďže sú rozmiestnené na viacerých miestach po meste, je pre nás veľmi dôležité vedieť, nakoľko sú naozaj zaplnené predtým, ako ich ideme vyviezť. Hľadali sme dodávateľa, ktorý by nám tieto dáta vedel dodať a tak sme sa dostali k slovenskej firme Sensoneo, ktorá sa v tom čase budovala. Spolupracovať sme začali už v roku 2014 a postupne sme do našich kontajnerov nainštalovali 550 senzorov. Vďaka senzorom poznáme stav zaplnenia v našich kontajneroch a tomu prispôsobujeme ich vývoz. Ideme len k tým, kde je to naozaj potrebné a používame pri tom polo-automatizovanú navigáciu, ktorá celú trasu optimalizuje. Týmto spôsobom ušetríme veľké náklady na pohonné hmoty a nerobíme zbytočné prejazdy. 

Keď sme si overili prínosy tohto riešenia, rozšírili sme jeho použitie aj na kontajnery pre sklenený odpad. Kontajnery pre túto komoditu sa takisto plnia nepravidelne a nárazovo, preto nám ich monitorovanie výrazne pomáha v manažovaní ich vývozu a znižuje náklady.

Súčasťou riešenia je aj analytika, vďaka ktorej vieme lepšie plánovať – vidíme, v akých častiach mesta sa odpad tvorí najrýchlejšie, v ktorých komoditách, aký je pomer využívania kontajnerov pre recyklovaný odpad oproti komunálnym – a prispôsobujeme tomu aj naše strategické rozhodnutia.“

„Nitra má veľmi precízne vypracovaný Smart plán mesta a komunálne služby sú jeho dôležitou súčasťou,“ vyjadril sa jeho primátor, Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.: „Na Slovensku sme líder v miere používania polo-podzemných kontajnerov a podobne inovatívne sme nastavení vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú komunálnych služieb. Efektivita zvozu odpadu a znižovanie emisií boli rozhodujúcimi dôvodmi, ktoré nás k nasadeniu tohto nástroja viedli.“

INOVATÍVNE SLOVENSKÉ MESTÁ

Ďalšími mestami, ktoré proaktívne prejavili záujem o benefity riešenia Sensoneo, sú aj Hlohovec, Trnava, Trenčín, Bratislava či Malacky. Pilotnú spoluprácu so Sensoneo čoskoro spustia aj Nové Zámky, Žiar nad Hronom, Prešov a ďalšie mestá.

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta Trnava: „Kombinácia šetrenia verejných zdrojov, lepších služieb pre ľudí a ekologického efektu je pre nás veľkým argumentom. Vo všetkých oblastiach fungovania mesta hľadáme možnosti hospodárnejšieho a efektívnejšieho nakladania s financiami. Teší nás, že sme sa nasadením nástroja Sensoneo zaradili medzi elitné slovenské mestá, ktoré svoj odpad riadia inteligentnejšie a s ohľadom na životné prostredie.“

Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec: „Komunálne služby
sú v podstate „najdrahšou“ službou, ktorú mesto zabezpečuje. Cena a kvalita (či skôr nekvalita) tejto služby je pritom obyvateľstvom veľmi citlivo vnímaná – preplnené kontajnery sú jedným zo základných indikátorov hodnotenia schopnosti či neschopnosti samosprávy zo strany obyvateľov.

Naše mesto je otvorené novým technologickým riešeniam, ale volíme pri ich výbere konzervatívny prístup. Pred akýmkoľvek výraznejším investovaním si chceme zmysluplnosť a prínos konkrétnych riešení najprv overiť. Počas testovacej prevádzky so Sensoneo sme napríklad zistili, že máme nesprávne nastavený počet a rozmiestnenie zberných nádob na sklo a zbytočne častú frekvenciu vývozov. Takisto sme sa viac dozvedeli o zvyklostiach a správaní obyvateľov testovaného sídliska v súvislosti s produkciou komunálneho odpadu.  Tieto údaje teraz zohľadňujeme pri plánovaní ďalšieho postupu v zabezpečovaní zberu odpadu alebo pri vyjednávaní s OZV. Rovnako nám poslúžia ako podklad pre lepšiu komunikáciu so zberovou spoločnosťou s cieľom zefektívniť využitie financií, ktoré od ľudí za TKO vyberieme.

Od plánovaného plošného nasadenia riešenia Sensoneo očakávame ekonomické benefity v podobe znížených nákladov na vývoz odpadu a tento efekt by sme radi skombinovali s budovaním polo-podzemných kontajnerov, do ktorých sa plánujeme pustiť už tento rok. Dosiahneme tak úsporu miesta na sídliskách a zvýšenie kultúry prostredia okolo kontajnerových stojísk,“ okomentoval skúsenosť mesta Hlohovec jeho primátor, Ing. Miroslav Kollár.

Okrem miest prináša riešenie Sensoneo benefity aj súkromným spoločnostiam, priemyselným parkom, nemocniciam a laboratóriám, ktoré potrebujú zefektívniť správu svojho odpadu.  Sensoneo monitorovanie odpadu aktívne využíva napr. spoločnosť Granvia, a.s., ktorá odpadové senzory inštalovala do veľkokapacitných kontajnerov na diaľničných odpočívadlách. Spoločnosť Tesco využíva Sensoneo senzory na monitorovanie napĺňania svojich odpadových skladovýcbh kontajnerov a spoločnosť CBRE, ktorá prevádzkuje napr. nákupné centrum Europa, si týmto spôsobom plánuje kontrolovať kvalitu vykonávaných služieb pre svojich návštevníkov. Riešenie testuje aj Nemocnica vo Veľkom Krtíši a laboratóriá Alpha Medical.

ODPAD JE JEDNÝM Z NAJZÁSADNEJŠÍCH PROBLÉMOV SÚČASNÝCH MIEST

Odpad je jedným z najvýraznejších problémov ľudskej existencie – a s ohľadom na to, že sa  obyvateľstvo stále intenzívnejšie centralizuje v mestách a produkuje viac a viac odpadu, jeho správa sa stáva čoraz dôležitejšou témou nielen s ohľadom na prevádzku mesta a kvalitu života v ňom, ale aj na environmentálne a finančné aspekty s tým súvisiace.

Správa a zvoz odpadov predstavuje pre mestá obrovské náklady (napr. v roku 2016 mesto Bratislava na tento účel minulo vyše 41 miliónov EUR) a tiež značnú ekologickú a dopravnú záťaž – špeciálne pokiaľ sa tieto služby realizujú v súčasnosti bežným spôsobom: cyklicky. V prípade, ak by bolo možné zvážať len tie kontajnery,  u ktorých je to naozaj potrebné, celý proces by sa realizoval časovo a finančne efektívnejšie a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.

Riešenie slovenskej spoločnosti Sensoneo pre inteligentný manažment odpadov umožňuje mestám aplikovať práve takýto prístup – v maximálnej možnej miere optimalizovať zvoz odpadu a získavať hodnotné dáta, ktoré mestám umožnia robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát.

……………………………………………….

Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám a spoločnostiam optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.

Prostredníctvom svojej unikátnej inteligentnej technológie pre odpadový manažment Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje unikátne ultrazvukové Smart senzory, ktoré monitorujú odpad (Single, Double, Quatro a Micro senzor, ktorý je aktuálne vo fáze patentovania) so sofistikovaným softvérom (Riadiaci systém, Analytika a Plánovanie trás), čo mestám a spoločnostiam umožňuje robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Vo výsledku tak riešenie prináša minimálne 30 percentné zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu a približne 60 percentné zníženie výfukových exhalátov v mestách. Sensoneo inteligentné riadenie odpadov zaujalo mestá a firmy po celom svete a riešenie je nasadené v početných lokáciách v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Strednom východe, Austrálii a na Novom Zélande. Pre viac informácií o tom, ako vám môže Sensoneo pomôcť riadiť odpad efektívnejšie, navštívte www.sensoneo.com.

Značky: