Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V čase vysokej inflácie a energetickej krízy hľadajú firmy priestor, kde ušetriť, alebo ako legálne optimalizovať náklady tak, aby dokázali v ďalšom náročnom období prežiť.

Právnici Highgate Law & Tax, ktorí sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií SR pre prípravu legislatívy upravujúcej oblasť finančnej regulácie, odporúčajú na dane myslieť s predstihom, pričom riešenie vidia vo využití patent boxu a superodpočtu. Ide o zvýhodnené daňové režimy, ktoré môžu inovatívnym spoločnostiam podnikajúcim aktivity v oblasti R&D ušetriť tisícky eur. Vďaka patent boxu môžu IT firmy, ktoré vyvíjajú softvér a iné R&D firmy, ktoré vyvíjajú rôzne vynálezy a technické riešenia, platiť dane z príjmov aj pri sadzbe 10,5 %. Superodpočet pre zmenu  umožňuje znížiť základ dane o 100 – 150 %, čím tak v kombinácii s patent boxom daňovník nemusí platiť daň z príjmov aj niekoľko rokov. Odborníci z Highgate Law & Tax ale zároveň vyzývajú aj na dôslednosť, lebo nie každú takúto optimalizáciu daňoví kontrolóri uznajú.

Kedy patent box a kedy superodpočet

Patent box je riešením nielen pre IT firmy, ale aj iné spoločnosti, ktoré vyvíjajú vlastné softvéry, patenty alebo úžitkové vzory. Superodpočet, ktorý môže byť do výšky 100 % nákladov, je riešením najmä pre výskumníkov. „Kým pri patent boxe je potrebné, aby bol nehmotný majetok (t. j. vynález chránený patentom, technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo softvér) aktivovaný v účtovníctve, pri superodpočte nie je povinné, aby  projekt dosahoval ekonomické úžitky. Daňovú výhodu  v podobe superodpočtu tak môže daňovník získať napriek tomu, že jeho výskum alebo vývoj nepovedie k daňovým príjmom. Ak však firma vykonáva inú, ziskovú aktivitu, superodpočet dovoľuje znížiť jej celkový základ dane,“ vysvetľuje daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

Ak však vynález umožňuje firme generovať zisk, môže si pri optimalizácii daní uplatniť oba spomínané nástroje naraz.Na ten istý projekt výskumu a vývoja (vrátane vývoja počítačového programu), si môže spoločnosť uplatniť  tak patent box, ako aj superodpočet, a po odrátaní nákladov na jeho vývoj a výskum môže príjmy z využitia tohto nehmotného aktíva zdaňovať iba z polovice,“ dodáva daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

Kľúčové je, aby išlo naozaj o vedu a výskum

Pri každom vývoji musí vznikať nejaké nové poznanie. Keďže ani právny, ani daňový poradca nie je kvalifikovaný, aby určil, či túto aktivitu daňovník v skutočnosti vykonáva, súčasťou tímu u daňovníka by mal byť aj technický poradca. Ten posúdi, či ide o výskumno-vývojovú činnosť. „Kľúčové pre uplatnenie superodpočtu (najmä pre IT firmy) je posúdenie, či v ich konkrétnom prípade ide naozaj  o výskum a vývoj. Tu treba vychádzať napríklad z postupov účtovania, zákona o organizácii štátnej podpory alebo príručiek OECD,“ zdôrazňuje Peter Varga z Highgate Law & Tax. Pre uplatnenie superodpočtu je potrebné identifikovať konkrétny výskum a vývoj, založiť projekt – a aj ho zrealizovať. Navyše musí mať svoju projektovú a účtovnú smernicu. Tiež by mal obsahovať transparentnú kalkuláciu výdavkov a plán činností. „Inými slovami, predmetný projekt výskumu a vývoja musí byť inštitucionalizovaný. Aj preto, že nie na všetky daňové výdavky súvisiace s vývojom a výskumom je možné uplatniť superodpočet, musí byť príslušná účtovná evidencia prehľadne evidovaná a preukázateľná pri prípadnej daňovej kontrole. Navyše, výdavok, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov (napríklad prostredníctvom daňových úľav podľa § 30b zákona o dani z príjmov), nemôže byť predmetom superodpočtu,“ dodáva daňový advokát Peter Varga.

Ak však firmy spĺňajú podmienky na to, aby si uplatnili patent box alebo superodpočet, môžu na základe týchto režimov ušetriť na daniach tisícky eur, čo im môže pomôcť prekonať nadchádzajúce, ekonomicky náročné obdobie. Ušetrené prostriedky následne môžu investovať do vývoja ďalších vynálezov a inovácií alebo do rozvoja spoločnosti: „Tu však opäť zdôrazňujem, že skutočne musí ísť v rámci výskumu a vývoja o kvalifikovanú aktivitu. Inak sa bude firma pohybovať pri uplatnení spomínaných zvýhodnených režimov na tenkom ľade a sankcie, ktoré by im v prípade zistených nedostatkov uložil daňový úrad, môžu byť podstatne závažnejšie ako benefity z neoprávnenej optimalizácie daní,“ uzatvára daňový advokát z kancelárie Highgate Law & Tax Peter Varga.    

Značky: