Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Noelle Walsh, CVP, Cloud Operations + Innovation

Očakáva sa, že dopyt po dátových a digitálnych službách bude v nadchádzajúcich rokoch naďalej exponenciálne rásť, pričom sa predpokladá, že sa celosvetová internetová prevádzka do roku 2022 zdvojnásobí. Microsoft Cloud je dôveryhodný nástroj poskytujúci digitálne prostredie pre každodennú prácu i domáce použitie – od kritických aplikácií pre záchranné a bezpečnostné služby, vzdelávacie inštitúcie a vlády až po inovácie vo vedeckom výskume týkajúce sa najpálčivejších svetových výziev, ako je zmena klímy. Základom sú fyzické cloudové centrá, siete a optické trasy prepojené so svetovými a energetickými sieťami.

Zákazníci ťažia z možností cloudu už teraz a získavajú obrovskú efektivitu, ktorá znižuje kolektívnu uhlíkovú stopu potrebnú k pokrytiu svetových potrieb výpočtovej kapacity. Napriek tomu vedie rastúci dopyt po cloude k dopytu po dátových centrách, ktorých prevádzka vyžaduje energiu, pôdu a vodu.

Pred nami – a celým cloudovým prostredím – tak stojí dôležitá výzva: zvýšiť dostupný výpočtový výkon, aby bolo možné rozvíjať digitálnu ekonomiku, výskum a inkluzívne ekonomické príležitosti – a zároveň pomôcť zachovať jedinú planétu, ktorú máme.

Spoločnosť Microsoft sa zaviazala, že do roku 2030 bude mať zápornú uhlíkovú stopu a do roku 2050 odstráni zo životného prostredia všetok uhlík, ktorý od svojho založenia v roku 1975 vypustila buď priamo, alebo prostredníctvom spotreby elektrickej energie. Aby to bolo možné dosiahnuť, dátové centrá musia byť súčasťou riešenia rozsiahlej dekarbonizácie. Klimatické výzvy, ktorým čelíme, nevyrieši jedna spoločnosť ani jedno odvetvie.

Dnes preto predstavujeme viac informácií o našom prístupe, ako dosiahnuť nielen naše ciele, ale aj ako mať ešte širší dopad vďaka podpore našich zákazníkov a partnerov prostredníctvom rôznych nástrojov na meranie pokroku a prevádzky vlastných dátových centier a dodávateľského reťazca, na ktorý sa naši zákazníci spoliehajú. Zaoberáme sa preto prelomovými technológiami, ktoré inšpirujú k viacrozmernému uvažovaniu o tom, ako začleniť udržateľnosť do návrhu a prevádzky budúcich dátových centier.

Pokrok našich udržateľných dátových centier smerom k budúcnosti so zápornou uhlíkovou bilanciou

Vzhľadom na to, že aj naďalej rastieme a podporujeme rastúci dopyt po cloude vo verejnom i súkromnom sektore, je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na hľadanie kreatívnych a inovatívnych riešení v súčasných prevádzkových a technických problémov dátových centier, ktoré nám pomôžu splniť naše ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti. Naše investície do výskumu a vývoja dátových centier nám pomáhajú riešiť dôležité úlohy v oblasti znižovania emisií uhlíka pri výstavbe a prevádzke, významne znižovať a eliminovať spotrebu vody na chladenie, znižovať množstvo elektronického odpadu vďaka recyklácii súčastí serverov a udržovať miestne ekosystémy, v ktorých naše dátové centrá prevádzkujeme. Našou úlohou je nielen hľadať spôsoby, ako zlepšiť prevádzku našich dátových centier, ale aj zdieľať tieto poznatky s ďalšími spoločnosťami z odvetvia cloudových služieb a ďalších segmentov priemyslu.

Dnes oznamujeme pokrok v niekoľkých kľúčových pokročilých vývojových iniciatívach, ktoré nám poskytujú nové poznatky a informácie. Tie môžeme využiť v našej súčasnej prevádzke a zároveň nám pomôžu vytvárať budúcnosť dátových centier:

  • Zníženie spotreby vody pri prevádzke dátových centier o 95% do roku 2024: Záväzok spoločnosti Microsoft dosiahnuť do roku 2030 pozitívne hospodárenie s vodou vyžaduje, aby sme sa zaoberali všetkými aspektmi našej činnosti s cieľom znížiť a eliminovať spotrebu vody. Dnes oznamujeme nový prístup k riadeniu teploty v dátových centrách, ktorý do roku 2024 ďalej zníži množstvo vody spotrebovanej v našich dátových centrách s odparovacím chladením celosvetovo o 95 %. Ide o objem zhruba 5,7 miliardy litrov ročne. Vďaka rozsiahlemu celosvetovému výskumu výkonu serverov pri vyšších teplotách sme schopní vytvoriť vyššie operačné parametre pre rôzne klimatické podmienky, kde je pre zachovanie výkonu a spoľahlivosti serveru nevyhnutné odparovacie chladenie na báze vody. Očakávame, že bude tento projekt realizovaný do roku 2024 a má potenciál eliminovať spotrebu vody na chladenie v oblastiach, ako je Amsterdam, Dublin, Virgínia a Chicago, a znížiť spotrebu vody v púštnych oblastiach, ako je Arizona, až o 60%.
  • Pokračovanie výskumu kvapalinového ponorného chladenia smerom k možnostiam chladenia bez vody: V tomto roku sme dosiahli významný míľnik v oblasti výskumu a vývoja kvapalinového chladenia a stali sa prvým poskytovateľom cloudových služieb, ktorý prevádzkuje dvojfázové kvapalinové ponorné chladenie v produkčnom prostredí. Tým sme preukázali možnosť širšieho využitia v našich dátových centrách. Náš najnovší výskum v oblasti kvapalinového chladenia sa zaoberá konceptom pretaktovania, ktorý spočíva v prevádzkovaní komponent čipu nad ich vopred definované napäťové tepelné a výkonové limity za účelom ďalšieho zvýšenia výkonu. Na základe našich testov sme zistili, že pri niektorých čipových sadách môže výkon vďaka použitiu kvapalinového chladenia narásť až o 20 percent. To ukazuje, ako možno kvapalinové chladenie využiť nielen k podpore našich cieľov v oblasti udržateľnosti, ktoré spočívajú v znížení množstva vody používaného na chladenie v dátových centrách, ale aj ku generovaniu výkonnejších čipov pracujúcich pri vyšších teplotách chladiacej kvapaliny pre pokročilé pracovné úlohy umelej inteligencie a strojového učenia. Vďaka efektivite napájania i chladenia, ktorú nám kvapalinové napájanie poskytuje, sa otvára nový potenciál pre konštrukciu vnútorného usporiadania dátových centier. Kvapalinové chladenie totiž otvára cestu k hustejšiemu rozmiestneniu serverov v menších priestoroch, čo znamená zvýšenie kapacity na meter štvorcový dátového centra – teda napríklad v budúcnosti vytvárať  menšie dátové centrá na strategickejších miestach. To prispieva k výhodám chladenia bez vody.
  • Koncepcia dátového centra podporujúceho miestne ekosystémy: Dátové centrá prevádzkujeme po celom svete a v každom z regiónov sa vyskytujú iné pôvodné druhy, teploty a poveternostné podmienky. Pochopenie toho, ako môžeme dátové centrá navrhnúť tak, aby podporovali miestne ekosystémy, začína pochopením toho, ako systém funguje sám o sebe. Spoločnosť Microsoft realizuje porovnávacie testy „výkonnosti“ ekosystému v dvanástich regiónoch s dátovými centrami, ktoré budú dokončené do konca roku 2021. V rámci výskumu kvantifikujeme stav ekosystému z hľadiska množstva a kvality vody, ovzdušia, uhlíka, klímy, kvality pôdy, zdravia a pohody a biologickej rozmanitosti. Naším cieľom je obnoviť a revitalizovať okolie, aby sme mohli obnoviť a vytvoriť postup, ktorý bude mať pridanú regeneračnú hodnotu pre miestnu komunitu a životné prostredie. Výsledky tohto výskumu pomáhajú pri realizácii jedného z našich prvých projektov v Severnom Holandsku, ktoré je súčasťou našich dátových centier v Amsterdame. Pre začiatok vybudujeme okolo dátového centra nížinnú zalesnenú oblasť a zalesnené mokrade, ktoré sú vysoko nasýtené vodou a vegetáciou vhodnou pre filtráciu vody, aby prirodzene spracovávali dažďovú vodu a jej odtok. Výsledky týchto rôznych prístupov naznačujú, že výkonnosť ekosystému možno obnoviť až o 75 %. Čaká nás ešte množstvo práce, ale to, čo sme zatiaľ videli, nás povzbudzuje a inšpiruje.
  • Zníženie uhlíkovej stopy pri návrhu a výstavbe dátových centier: Podľa najnovších údajov Globálnej aliancie pre budovy a stavebníctvo predstavuje uložený uhlík najmenej 11% celosvetových emisií skleníkových plynov. Jedná sa o emisie spojené s materiálmi a stavebnými procesmi v priebehu životného cyklu budovy alebo infraštruktúry. Veľká časť uloženého uhlíka pripadá na betón a oceľ a voľbou nízkouhlíkových variantov môžeme výrazne prispieť k zníženiu emisií uhlíka spojených s každou novou budovou. V reakcii na dopyt zákazníkov postavíme každý rok 50 až 100 nových dátových centier. Na to, aby sme znížili objem uloženého uhlíka pri navrhovaní a výstavbe týchto dátových centier, používame nástroj nazvaný EC3 (Embodied Carbon in Construction Calculator, Kalkulátor uhlíka uloženého vo výstavbe), ktorý vyvinula nezisková organizácia Building Transparency. Ako kľúčový východiskový bod pre všetky novo budované dátové centrá teraz vyžadujeme, aby naše stavebné tímy používali nástroj EC3 k identifikácii stavebných materiálov, ktoré znižujú obsah uhlíka. Pomocou nástroja EC3 sme našli spôsoby, ako znížiť obsah uhlíka zachyteného v betóne a oceli o 30-60%.

Naším cieľom je pomôcť urýchliť zavádzanie materiálov ukladajúcich uhlík nielen v Microsofte, ale v celom odvetví. Preto investujeme do výskumu zameraného na hľadanie udržateľných materiálov pre základy, konštrukcie a plášte budov, ktoré môžu prispieť k tzv. „uhlíkovo pozitívnej“ architektúre. Jedným z príkladov je naša spolupráca s Carbon Leadership Forum (CLF), neziskovou priemyselne-akademickou organizáciou pri Washingtonskej univerzite. Spoločne sme publikovali štúdiu, ktorá skúma šesť nízkouhlíkových materiálov: hlinené dosky, dosky z neportlandského cementu, tehly alebo panely pestované z rias, konštrukčné bunky z mycelia (húb), účelovo pestované vlákna a panely z poľnohospodárskeho odpadu – s pomocou ktorých vieme znížiť emisie uhlíka a zmeniť klimatický profil stavebných konštrukcií. Naše testovanie bude prebiehať cez zimu, aby sme si overili odolnosť pre dátové centrá a ďalšie typy budov, a podelíme sa o naše poznatky, ktoré budú môcť využiť aj vo vlastnom obore. V neposlednom rade spolupracujeme s kolegami v spoločnosti Microsoft Research, ktorí nedávno predstavili projekt Zerix. Jeho cieľom je dosiahnuť čisté nulové emisie uhlíka a bezodpadový chod našich dátových centier prostredníctvom biologicky rozložiteľných plastov, udržateľných dosiek plošných spojov a biobetónových materiálov.

Pokrok na ceste

Náš dnešný pokrok je možný vďaka skorším investíciám do vývoja pokročilých dátových centier a spoločnej práce s partnermi v oblasti cloudových riešení a nástrojov, ktoré môžeme využívať my v našej priamej činnosti, ako aj širší trh. Medzi naše hlavné míľniky patrí:

  • Obnoviteľná energia a dekarbonizácia infraštruktúry: V júli sme rozšírili nás záväzok, že do roku 2025 budeme 100% energie dodávať z obnoviteľných zdrojov, a zaviazali sme sa, že do roku 2030 bude 100% našej spotreby elektriny v 100% krytých nákupom energie s nulovými emisiami uhlíka.  Označujeme to ako náš záväzok 100/100/0. Za posledných 12 mesiacov podpísala spoločnosť Microsoft nové zmluvy na nákup energie z obnoviteľných zdrojov o výkone približne 5,8 gigawattov v 10 krajinách po celom svete. Jedná sa o viac ako 35 jednotlivých transakcií, z toho viac než 15 v Európe – v Dánsku, Švédsku, Španielsku, Veľkej Británii a Írsku. Vďaka tejto zákazke dosiahol počet nami prevádzkovaných a zazmluvnených projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie celosvetovo 7,8 gigawattov. Podľa správy Bloomberg NEF je spoločnosť Microsoft v roku 2021 najväčším firemným odberateľom energie z obnoviteľných zdrojov. Tým ale nekončíme.
  • Cirkulárne centrá Microsoft: Vytvorili sme prvé Cirkulárne centrá Microsoft svojho druhu, ktoré nám pomôžu predĺžiť životný cyklus serverov a znovu ich použiť, aby sme znížili množstvo odpadu. Nedávno sme taktiež zahájili prevádzku nášho cirkulárneho centra v Amsterdame a v nadchádzajúcom fiškálnom roku plánujeme otvoriť nové cirkulárne centrá v Boydtone, Dubline, Chicagu a Singapure. Ako nám oznámila spoločnosť CDP, v roku 202O naši poprední dodávatelia znížili svoju spoločnú uhlíkovú stopu o 21 miliónov ton ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2 e). V budúcom roku rozšírime tento model na všetky naše cloudové výpočtové zariadenia a sme na dobrej ceste dosiahnuť 90 % opätovného použitia.
  • Certifikácia LEED: Zaviazali sme sa, že všetky naše dátové centrá získajú certifikáciu LEED (Leadership in Energy & Environmental) Gold, ktorá preukazuje, že naše budovy sú energeticky a zdrojovo efektívne. Naše dátové centrum v Arizone, ktoré bolo spustené v júni, má teraz certifikát LEED Gold.
  • Nepretržité prispôsobovanie energie praxi: Budujeme jeden z našich najudržateľnejších cloudových regiónov vo Švédsku, ktorý bude spustený koncom tohto roka a ktorý bude využívať naše prvé riešenie pre hodinové monitorovanie energie vytvorené s naším partnerom Vattenfall. To nám umožní využívať 100 % obnoviteľnej energie pre každú hodinu spotreby. Zákazníkom spoločnosti Vatenfall je toto riešenie k dispozícii už dnes.
  • Spolupráce s naším cloudovým dodávateľským reťazcom na znižovanie emisií tretími stranami: V rámci podpory znižovania emisií tretími stranami – alebo všetkých nepriamych emisií z prevádzky – naši poprední dodávatelia podľa posledného cyklu podávania správ v rámci projektu CDP (Carbon Disclosure Project, Projekt zverejňovania informácií o emisiách oxidu uhličitého) oznámili, že znížili svoju spoločnú emisnú stopu o 23,2 miliónu ton ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2 e) a ušetrili celkom 1,47 miliardy dolárov. Vo fiškálnom roku 2021 sme rozšírili počet dodávateľov v programe a prehĺbili ich úroveň zapojenia, aby sme zaistili zníženie emisií. To nadväzuje na vyššie zmienenú prácu na riešení emisií tretích strán pri návrhu a výstavbe našich dátových centier znížením uloženého uhlíka.

Verejná ukážka služby Microsoft Cloud for Sustainability

Okrem týchto investícií do našej cloudovej infraštruktúry dnes s potešením predstavujeme verejnosti predbežnú verziu služby Microsoft Cloud for Sustainability, ktoré umožní organizáciám efektívnejšie zamestnávať, vykazovať a znižovať emisie uhlíka na ich ceste k uhlíkovej neutralite. Je totiž ťažké zlepšiť alebo zmeniť to, čo nemôžeme zmerať. Svet potrebuje globálne štandardy – spoločný základ pre zaistenie presného, konzistentného a spoľahlivého merania emisií uhlíka na celom svete – a inovatívne technologické riešenia pre zníženie emisií uhlíka a nášho dopadu na životné prostredie.  

Spoločne s našimi partnermi a zákazníkmi môžeme dosiahnuť „čistú nulu“ a tvoriť cestu k negatívnej uhlíkovej bilancii. K dosiahnutiu tohto cieľa sa musíme podeliť o svoje poznatky a pokroky a vytvoriť nové nástroje a riešenia tak, aby bolo možné porovnať, ako sme na tom dnes, zmerať náš pokrok a všetky tieto dáta sprístupniť širokej verejnosti. Ak sa chcete dozvedieť o prevádzke našich dátových centier a našich záväzkoch v praxi viac, môžete navštíviť stránku microsoft.com/sustainability.  

Dátové centrá môžete navštíviť aj pomocou virtuálnej prehliadky.

Značky: