Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Úverová činnosť EIB v roku 2020 predstavovala objem 148 miliónov EUR a záväzky EIF na kapitálových investíciách a zárukách dosiahli výšku 63 miliónov EUR.[1]
  • Viac než 2 600 podnikov bude mať prospech z pomoci skupiny EIB, pričom sa podporí 25 000 pracovných miest
  • Očakáva sa, že vďaka Európskemu fondu pre strategické investície sa na Slovensku zmobilizuje v nových investíciách 2,02 miliardy EUR

Skupina Európskej investičnej banky (skupina EIB), ktorá pozostáva z Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF), financovala v roku 2020 na Slovensku pôžičky, záruky a záväzky na kapitálové investície v celkovej sume 211 miliónov EUR.

EIB podpísala nové pôžičky v sume 148 miliónov EUR a EIF vyčlenil okolo 63 miliónov EUR na 4 kapitálové a záručné operácie, z čoho bude mať prospech spolu 2 600 podnikov a podporí sa 25 000 pracovných miest.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová uviedla: „Vlani sa operáciami skupiny EIB podporili podniky počas hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Skupina taktiež pomohla znížiť regionálne rozdiely, a to tak, že podporila investície v regiónoch čerpajúcich podporu z Kohézneho fondu, čo je jedna z našich hlavných priorít. Spolu s našimi slovenskými partnermi sme poskytli dobre vyváženú podporu verejnému a súkromného sektoru s cieľom zvýšiť odolnosť hospodárstva a podporiť spravodlivú transformáciu. EIB ako klimatická banka EÚ poskytla finančnú a poradenskú podporu pre projekty, ktoré posilnia energetickú efektívnosť, inovácie a digitalizáciu verejných služieb a prispejú k lepšej kvalite života slovenských ľudí.“

Podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky Eduard Heger doplnil: „Skupina EIB zohráva na Slovenskú významnú úlohu pri podpore dlhodobých investícií a regionálneho rozvoja. Jej úloha pri dosahovaní cieľov EÚ a riešení investícií, ktoré zlepšujú ekonomiky a život v celej Európe, je dobre vnímaná. Situácia spôsobená šírením vírusu COVID-19 je mimoriadne znepokojivá, ale spoločne pracujeme na obnove hospodárstva. A tu veľmi oceňujem investičné zameranie, úsilie a opatrenia, ktoré zaviedla skupina EIB. Verím, že jej finančná a technická podpora bude naďalej prínosom pre Slovensko.“

Výsledky skupiny EIB na Slovensku v roku 2020

Financovanie v rámci Investičného plánu pre Európu na Slovensku

Investičný plán pre Európu, známy aj ako Junckerov plán, je jednou z kľúčových iniciatív Európskej únie na zrýchlenie investícií v Európe, tvorbu pracovných miest a podporu rastu. Navrhli ho skupina EIB a Európska komisia v snahe zaplniť investičnú medzeru, ktorá zostala po finančnej kríze v roku 2008, a to aktivovaním 315 miliárd EUR v dodatočných investíciách v Európskej únii do polovice roka 2018.

Kľúčom k naplneniu tohto prísľubu bol záručný program v objeme 21 miliárd EUR, teda Európsky fond pre strategické investície (EFSI). V júli v roku 2018, presne 3 roky po uvedení EFSI do činnosti, skupina EIB tento pôvodný cieľ prekonala. S rozšíreným a navýšeným mandátom na 500 miliárd EUR v roku 2017 skupina EIB prekonala teraz aj svoj druhý cieľ, keďže v dodatočných investíciách zaktivovala 535,4 miliardy EUR. Dokázala to v predstihu, pričom zmierňovala vplyv ochorenia COVID-19 na hospodárstvo Európy.

Od začiatku pôsobenia EFSI do konca roka 2020 sa pre projekty podporené z EFSI na Slovensku schválila suma 657 miliónov EUR. Očakáva sa, že zmobilizujú 2,02 miliardy EUR v investíciách do malých a stredných podnikov (MSP), sektoru dopravy, regionálneho rozvoja a výskumu a vývoja.

V roku 2020 podpísali EIB a EIF záruku vo výške 48 miliónov EUR na mezanínovú tranžu syntetickej sekuritizácie portfólia úverov poskytnutých Slovenskou sporiteľňou (SLSP), najväčšou finančnou inštitúciou na Slovensku, na podporu MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou zasiahnutých pandémiou ochorenia COVID-19. Túto operáciu zastrešuje EFSI a je súčasťou širšej pôžičky z programu aktívami zaistených cenných papierov EÚ v hodnote 2 miliardy EUR spravovanej skupinou EIB, zameranej na riešenie potrieb v oblasti prevádzkového kapitálu, likvidity a investičných obmedzení MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou v EÚ zasiahnutých pandémiou ochorenia COVID-19 v Európe.

Podpora pre digitalizáciu poštových služieb

V roku 2020 podpísala EIB pôžičku vo výške 32 miliónov EUR so Slovenskou poštou, slovenským štátnym prevádzkovateľom poštových služieb. Touto prvou pôžičkou prispeje EIB k digitalizácii a inovovaniu služieb a prevádzkových procesov Slovenskej pošty, pričom úver je určený na financovanie nových systémov IT a na špecializované poštové zariadenia ako triediace linky na balíky a digitálne integrované BalíkoBOXy. Projekt je súčasťou investičného plánu Slovenskej pošty na roky 2018 až 2021, cieľom ktorého je digitalizácia a transformácia prevádzky a portfólia služieb.

Kľúčovým cieľom Slovenskej pošty je prispôsobiť svoju organizáciu zmenám v biznise, ktoré prinášajú internet a digitálne technológie, a naďalej plniť svoju úlohu poskytovateľa univerzálnej služby efektívne a s vysokou kvalitou. Očakáva sa, že investičný program Slovenskej pošty do veľkej miery podporí rozvoj digitálneho hospodárstva na Slovensku.

Podpora pre inovácie

V roku 2020 poskytla EIB vo financovaní 53 miliónov EUR skupine ZKW Group GmbH na jej výrobnú prevádzku v Krušovciach (Nitriansky kraj) ako súčasť pôžičky vo výške 150 miliónov EUR pre túto rakúsku skupinu. ZKW je vedúci dodávateľ v oblasti automobilového priemyslu, ktorý vyvíja a vyrába inovatívne prémiové svetelné systémy a elektronické moduly. Skupina ZKW v posledných rokoch výrazne formovala toto priemyselné odvetvie prostredníctvom sérií inovácií, ako napríklad sériovo vyrábané prvé laserové svetlomety.

ZKW využije finančné prostriedky od EIB na investovanie do výskumu, vývoja a inovácií v oblasti inovatívnych automobilových svetelných systémov v Rakúsku a na Slovensku. Okrem toho chce ZKW investovať do špičkových strojových zariadení a vybavenia pre svoju výrobnú prevádzku na Slovensku. Podporovanie takýchto inovácií je kľúčom k posilňovaniu hospodárskeho rastu a zamestnanosti na Slovensku.

Podpora pre MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou

V roku 2020 poskytla EIB úverové linky dvom bankovým skupinám pôsobiacim na Slovensku: Slovenskej sporiteľni (SLSP) a SGEF CZ. Tieto inštitúcie postupujú finančné zdroje EIB malým a stredným podnikom a obciam na podporu miestnej infraštruktúry, opatrení v oblasti klímy, ochrany životného prostredia, energetiky, výskumu a vývoja, inovácií a služieb.

Tento rok sa podpora poskytla najmä na pomoc MSP na zvládnutie vplyvu spôsobeného krízou COVID-19. Skupina EIB zriadila Paneurópsky záručný fond, ktorý svoju činnosť začal na jeseň v roku 2020. EZF poskytuje záruky na uvoľnenie kapitálu pre národné podporné banky, miestne banky a iných finančných sprostredkovateľov, aby mohli poskytnúť viac financovania pre MSP, spoločnosti so strednou kapitalizáciou a podniky v Európskej únii. Zmobilizovaním ďalších financií od súkromného sektora sa fond EZF snaží vygenerovať až 200 miliárd EUR pre hospodárstvo. Členské štáty EÚ poskytli záruky vo výške takmer 25 miliárd EUR. Podiel Slovenska na záruke vo fonde EZF je v sume 75 miliónov EUR.

Operáciami EIB sa na Slovensku v roku 2020 pomohlo 520 MSP a stredne kapitalizovaným podnikom a podporilo sa 15 500 pracovných miest na Slovensku.

EIF je špecializované rameno skupiny EIB, ktoré poskytuje riešenia v oblasti rizikového financovania finančným sprostredkovateľom na podporu MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou a na presadzovanie inovácií v Európe. V roku 2020 vyčlenil EIF na podporu slovenských podnikov sumu 63 miliónov EUR, čo  zmobilizuje dodatočné investície okolo 453 miliónov EUR.

EIF investoval 30 miliónov eur do private equity fondu Sandberg Investment Fund II, ktorý od investorov celkovo pritiahol 109 miliónov eur.

Čo sa týka záruk, vyčlenil okolo 33 miliónov EUR v troch transakciách, ktoré by mali vygenerovať okolo 353 miliónov EUR v nových pôžičkách pre MSP.

V roku 2020 malo z operácií EIF na Slovensku úžitok 2 150 podnikov, v ktorých sa podporilo približne 9 500 pracovných miest. Skupina EIB tak podporila celkovo 25 400 pracovných miest.

Poradenské služby EIB na Slovensku

V rámci poradenstva EIB sa pomáha pri tvorbe a úspešnej realizácii udržateľných investičných projektov, a to poskytovaním technického a finančného poradenstva svojim partnerom naprieč projektovým cyklom i nad jeho rámec. Poradenské služby na Slovensku často poskytujú mnohé medziodborové poradenské tímy pozostávajúce z finančných expertov, inžinierov a špecialistov na mnohé oblasti vrátane verejno-súkromných partnerstiev (PPP), inovácií a klímy.

Poradenské služby EIB pomáhajú verejným i súkromným subjektom s tvorbou projektov, ktoré im umožňujú zvládať niektoré z kľúčových výziev, ktorým Slovensko a niektorí z jeho susedov čelia. V rámci takýchto projektov sa podporujú investície do opatrení v oblasti klímy, energetickej efektívnosti, digitalizácie, inovácií a sociálnej infraštruktúry.

V roku 2020 poradenské služby EIB zabezpečili:

  • Podporu pri tvorbe kľúčových projektov v sektore dopravy a mestskej mobility v krajine, ako železničný uzol Žilina, úsek rýchlostnej cesty R2 Košice Šaca – Košice Oľšany a predĺženie električkovej trate do bratislavskej Petržalky.
  • Podporu pre energetickú a spravodlivú transformáciu Slovenska. V rámci poradenských služieb EIB bola slovenským orgánom poskytnutá pomoc s identifikáciou, tvorbou a posúdením investícií v projekte týkajúcom sa nahradenia uhlia na centrálnu výrobu tepla v mestách Nováky a Prievidza od vykurovacej sezóny 2023/2024.
  • Približne 200 000 EUR grantu pre spoločnosť Slovak Investment Holding na rozšírenie jej poradenských kapacít v oblasti energetickej efektívnosti s osobitným dôrazom na zmluvy o energetickej efektívnosti (EPC – Energy Performance Contracting).
  • Technická pomoc vo forme grantu vo výške 1,4 milióna EUR z Európskeho nástroja miestnej pomoci v oblasti energie (ELENA) od EIB na podporu energeticky účinnej obnovy 55 verejných budov a ôsmich systémov pouličného osvetlenia a inštaláciu fotovoltických panelov v Košickom samosprávnom kraji.
  • Posúdenie finančných medzier v poľnohospodárskom a agropotravinárskom sektore na Slovensku s cieľom podporiť slovenský Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) pri plánovaní a programovaní využitia finančných nástrojov na programové obdobie rokov 2021 – 2027.
  • Posúdenie ex-ante týkajúce sa podpory optimálneho využitia fondov EÚ pre finančné nástroje EÚ vo všetkých investičných sektoroch pre programové obdobie rokov 2021 – 2027 vrátane výskumu, vývoja a inovácií, konkurencieschopnosti podnikov, energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, infraštruktúry rozvoja miest, sociálneho hospodárstva, udržateľného cestovného ruchu a cenovo dostupného bývania.

Prieskum EIB o investovaní v roku 2020

Popoludní bude viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová spolu s guvernérom Národnej banky Slovenska Petrom Kažimírom a za prítomnosti podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Eduarda Hegera diskutovať o investičných potrebách a prioritách Slovenska v časoch pandémie COVID-19, digitalizácii a zmene klímy.

Po skončení prezentácií vrátane prieskumu EIB o investovaní, ktorý predstaví hlavná ekonómka a riaditeľka oddelenia ekonomiky EIB Debora Revoltellová, bude viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor predsedať skupine na vysokej úrovni pozostávajúcej z ekonómov, tvorcov politík, ako aj zástupcov finančných inštitúcií a podnikateľskej obce.

Výsledky prieskumu EIB o investovaní tvoria základ Správy EIB o investovaní 2020/2021.

[1] Do sumy celkového financovania skupiny EIB nie sú započítané malé prekrytia spôsobené spoločnými záväzkami EIB a EIF.

Značky: