Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Štát odkladá povinnú aktiváciu približne 11 000 elektronických schránok spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dôvodom je potreba upraviť súčasnú legislatívu.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa riadia zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý na zápis predsedu, teda štatutárneho orgánu, daného spoločenstva do registra spoločenstiev vyžaduje iba minimum údajov. A to meno, priezvisko predsedu a jeho trvalý pobyt. Štát tak nemá k dispozícii presný identifikačný údaj potrebný na sprístupnenie elektronickej schránky konkrétnemu štatutárovi“, vysvetľuje Peter Kucer, poverený generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI.

Z tohto dôvodu sa štát rozhodol dočasne posunúť termín aktivácie približne 11 000 elektronických schránok až do prijatia potrebnej úpravy zákona. „Tú už má MIRRI pripravenú v podobe novely príslušnej legislatívy v rámci navrhovaného nového zákona o údajoch, ktorý pôjde v krátkej dobe na medzirezortné pripomienkové konanie. V novele sme navrhli rozšíriť povinné údaje zbierané o predsedoch spoločenstiev o konkrétny identifikačný údaj, teda rodné číslo predsedu daného spoločenstva. Štát tak bude vedieť presne priradiť danú e-schránku konkrétnemu štatutárovi a zabránime tým potenciálnym škodám, ktoré by inak mohli vzniknúť“, približuje ďalšie kroky a pripravené riešenie Peter Kucer.

Pre 703 spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré si svoje elektronické schránky aktivovali dobrovoľne, teda sami,  sa situácia nemení. Do ich schránok sú aj budú naďalej doručované úradné rozhodnutia a štát s nimi bude komunikovať iba elektronicky.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) postupne aktivuje elektronické schránky pre právnické osoby zapísané v inom ako v Obchodom registri. Od júna tohto roka takto aktivovala 87% e-schránok z celkového počtu viac ako 78 880 organizácií a postupne v aktivácii pokračuje. Za štyri mesiace, od júna do októbra,  štát do týchto zriadených a aktivovaných elektronických schránok doručil 40 324 úradných rozhodnutí a celkovo na papierovom doručovaní ušetril 172 590 EUR.

„Štát od júna doručil rozhodnutie do viac ako polovice elektronických schránok. Aj to je dôvod, aby štatutári nepodceňovali prístup do svojich elektronických schránok a tí, ktorí doteraz prístup do svojej elektronickej schránky nemajú, si skontrolovali správnosť údajov, ktoré štát o nich v príslušných registroch vedie. Verím, že počet aktívnych užívateľov elektronických schránok sa bude postupne zvyšovať“, uzatvára Peter Kucer.

Využívanie elektronickej schránky je spojené aj s úsporou finančných prostriedkov. Pri elektronických podaniach platí v mnohých prípadoch zľava zo správnych poplatkov až do výšky 50% daného poplatku.

V prípade otázok sa štatutári môžu obrátiť na call centrum NASES, na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/. Pracovníci sú k dispozícii v pracovných dňoch, od 8:00 do 18:00 hodiny, v stredu až do 21:00 hodiny.

Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk. Komplexné informácie aj na slovensko.sk.

Značky: