Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kvalitná príprava eurofondových projektov je náročná. Samosprávam a ďalším subjektom zapojeným do iniciatívy Európskej komisie Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) s touto časovo a finančne náročnou úlohou pomôže najnovšia výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Rezort regionálneho rozvoja ako koordinátor iniciatívy na národnej úrovni vyhlásil novú výzvu na podporu projektov pre tzv. dobiehajúce regióny. Na ich kvalitnú prípravu je určených spolu 6 miliónov eur.

Ide o prvú zo série výziev na podporu prípravy investičných projektov pre budúce programové obdobie, prípadne začlenených do Plánu obnovy a odolnosti, ktoré majú byť podporené z protikrízového balíka REACT-EÚ.

O európske zdroje sa v nej môžu uchádzať kraje, mestá a obce ako aj stredné odborné školy zahrnuté do Catching-up Regions. Z výzvy sa tak podporia iba projekty a aktivity na území Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Minimálna a maximálna výška príspevku, o ktorý sa dá uchádzať, nie je stanovená.

Z výzvy podporíme obstaranie:

  • územnoplánovacích podkladov, ako je urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a územno-technické podklady, napríklad technické štúdie, súhrnné technické správy či podklady získané realizáciou geologických úloh,
  • dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia,
  • regulačných plánov, vrátane dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia,
  • územných štúdií zameraných na verejnú technickú a dopravnú infraštruktúru, verejné priestranstvá a krajinu,
  • realizačného projektu stavby.

Prostriedky poskytnuté na projekt môžu zároveň ísť aj na jeho podporné aktivity, napríklad na mzdy spojené s realizáciou projektu.

Cieľom európskej iniciatívy Dobiehajúce regióny je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie, lepšie využívať eurofondy a dobehnúť tak vyspelejšie regióny členských štátov únie. Na iniciatíve spolupracuje Európska komisia so Svetovou bankou od roku 2015 a ako prvé sa do nej zapojili viaceré regióny Poľska a Rumunska.

Na Slovensku sa začal prvý pilotný program v roku 2018 v Prešovskom samosprávnom kraji. Následne sa do iniciatívy zapojili aj Banskobystrický kraj a Košický kraj.

Tzv. dobiehajúce regióny dlhodobo vykazujú nízke hodnoty HDP na obyvateľa, napríklad Prešovský kraj dosahuje iba okolo 63 % úrovne celoslovenského HDP na obyvateľa. Tiež majú vysokú mieru nezamestnanosti, ktorá je v týchto regiónoch skoro dvakrát vyššia ako celoštátny priemer.

Z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa tento rok v apríli v rámci iniciatívy Catching-up Regions vyhlásila výzva na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní pre Prešovský kraj. Obdobná výzva je naplánovaná aj pre Banskobystrický kraj. Okrem toho sa z prostriedkov IROP pripravuje v rámci iniciatívy Catching-up Regions výzva na podporu projektu cyklotrasy Poloniny trail pre Prešovský samosprávny kraj a výzva na podporu integrovaného dopravného systému pre Banskobystrický samosprávny kraj.

Značky: