Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Koronakríza obmedzila mobilitu, no to neznamená, že minimalizovala poistné udalosti. Poradíme vám, podľa čoho vyberať poisťovňu a či sa oplatí havarijné poistenie, prípadne pripoistenie vozidiel vo fleete.

Zvažujete výber poisťovne pre povinné zmluvné poistenie fleetu, prípadne aj opodstatnenosť havarijného poistenia či pripoistenia? „Hoci koronakríza v mnohých firmách obmedzila mobilitu, neminimalizovala riziko poistných udalostí. Vzrástlo najmä riziko poistných škôd v súvislosti s parkovaním vozidla, často bez známeho vinníka,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Head of Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je komplexným poskytovateľom mobility vrátane operatívneho lízingu pre právnické aj fyzické osoby. Firmám spravuje len na operatívny lízing viac než 5000 vozidiel. Poistenie je pre firmu dôležitý nástroj na zmiernenie finančných škôd v spojitosti s poistnými udalosťami. Dôležitý je tak nielen výber poisťovne, ale najmä nastavenie parametrov poistného, vrátane havarijného poistenia či pripoistenia.

  1. Parameter odškodnenia je dôležitý

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) musia uzavrieť všetci majitelia vozidiel registrovaných na Slovensku s oprávnením pohybovať sa po cestných komunikáciách. „Slúži na ochranu poisteného, aby nemusel hradiť škody, ktoré spôsobil prevádzkou svojho vozidla, ale zároveň chráni aj poškodeného, aby nemusel škodu vymáhať od škodcu, ale uplatnil si ju v poisťovni,“ vysvetľuje Vladimír Guštafik. Minimálne limity krytia sú tak vo všetkých poisťovniach rovnaké, dané zákonom. Napriek tomu by rozhodovanie, kde uzavriete  PZP, nemalo byť na okraji záujmu. Kvalita služieb poisťovne, vrátane rýchlosti a hĺbky odškodnenia vám totiž môže ušetriť nielen starosti a čas, ale tým aj peniaze. „Ak poškodený nie je načas a dostatočne odškodnený z poisťovne, môže sa obrátiť na škodcu s požiadavkou náhrady škody,“ upozorňuje Vladimír Guštafik. Ojedinelé nie sú ani súdne spory, kedy poškodený žiada náhradu priamo od škodcu, lebo si myslí, že nebol dostatočne odškodnený z poistenia vinníka nehody. „V prípade operatívneho lízingu dbá lízingová spoločnosť na výber kvalitných poisťovní, avšak tak, aby si klient mal vždy možnosť vybrať z minimálne dvoch-troch možností poistenia,“ konštatuje odborník Business Lease Slovakia.

  1. Zahraničné cesty vyžadujú vyššie krytie

V prípade, že vysielate zamestnancov na služobné cesty vozidlom aj do zahraničia, dbajte pri výbere poisťovne aj na rozsah jej krytia PZP v zahraničí a rovnako zvážte vyššie poistné krytie. Zo zákona musí byť minimálne krytie pri PZP 1,05 milióna eur za škody na majetku a 5,24 miliónov eur za škody na zdraví. „Vyššie limity sú vecou dohody s poisťovňou. Určite sú na zváženie, ak často cestujete vozidlom do zahraničia. V zahraničí totiž často platí rozdielna legislatíva náhrady škody,“ podotýka Guštafik. Platí pravidlo, že vzniknutá škoda sa likviduje podľa legislatívy krajiny, v ktorej škoda nastala. „Aj preto firmy volia zväčša krytie 2,05 milióna eur za škody na majetku a 5,24 miliónov eur za škody na zdraví a živote,“ konštatuje odborník. Benefitom môže byť aj havarijné poistenie, prípadne pripoistenie k havarijnému poisteniu. „Napríklad pripoistenie právnej pomoci pomôže, ak vodič firmy zaviní dopravnú nehodu a príde o vodičský či technický preukaz, respektíve je voči nemu vznesené obvinenie z priestupku prípadne z nedbanlivostného trestného činu,“ vysvetľuje.

  1. Ako merať kvalitu asistencie

Ak sa vám stala nehoda v zahraničí, ktorú zapríčinila druhá strana, náklady síce musí znášať ona, no bez dobrého havarijného poistenia, resp. najmä kvalitných asistenčných služieb môžete zostať na ceste bezradný. Neprehliadajte preto pri výbere rozsah a kvalitu asistenčných služieb. Teda, či v prípade nehody alebo poruchy vozidla zabezpečí jeho odtiahnutie a do akého servisu bude vozidlo odtiahnuté, či zabezpečí posádke ubytovanie, návrat domov alebo pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo a ako promptne situáciu rieši. „V prípade operatívneho lízingu od Business Lease sú štandardom nonstop asistenčné služby bez ohľadu na typ udalosti. Ide nielen o zabezpečenie rýchleho odtiahnutia vozidla a posádky z miesta nehody alebo odstránenie poruchy, ale aj zabezpečenie dopravy či ubytovania posádke, ak ostane vozidlo z akýchkoľvek príčin nepojazdné,“ podotýka odborník Business Lease.

  1. Korona priniesla nové riziká

Korona mnohým firmám obmedzila mobilitu, na druhej strane neminimalizovala riziká. „Mnohé vozidlá zostali odstavené na spoločných parkoviskách pred bytovkami zamestnancov, kde však hrozia mnohé škody, ktoré PZP nepokrýva. Či ide o škody vzniknuté pri parkovaní alebo cúvaní na parkovisku, často bez známeho vinníka, či dokonca poškodení pri vykradnutí vozidla alebo jeho krádeži, pri živelných udalostiach, pri páde vetvy či stromu na vozidlo, v zimnom období pri páde snehu či cencúľov,“ vymenúva Vladimír Guštafik. To zákonné poistenie nepokryje. Ak teda nemáte vo firme vlastné garážové státia, riziko poškodenia sa v koronovom období neznižuje, skôr naopak. Riešením je práve kvalitné havarijné poistenie aj s krytím vandalizmu či krádeže, ktoré finančne zmierni dôsledky škôd. „Treba si tiež uvedomiť, že vozidlá majú dnes väčšiu a drahšiu výbavu – vpredu zabudovaný dištančný radar, senzory či kamery na jednej strane vodičovi pomáhajú predísť kolízii, ale na strane druhej vedia aj opravu drobného „ťukanca“ predražiť,“ upozorňuje.

  1. Škodovosť zvyšuje poistné

Práve malé „ťukance“ na parkovisku pri cúvaní či parkovaní dokážu firme výrazne zvýšiť ukazovateľ škodovosti, teda pomer poistného plnenia zo strany poisťovne a plateného poistného zo strany firmy, a tým firme navýšiť jej výdavky. Ak patríte do sektora obchodu, distribúcie a prepravy, či do farmaceutického priemyslu, prípadne  pôsobíte v regióne s významným dopravným zaťažením, mali by ste podľa odborníka zvážiť havarijné poistenie. „Výhodou v porovnaní s PZP je, že v prípade likvidácie škody z PZP vinníka môže poisťovňa uplatniť amortizáciu, teda nepreplatí celé náklady na opravu pri použití nových dielov, ale odpočíta si „zhodnotenie“ vozidla. V prípade likvidácie škody z havarijného poistenia amortizáciu neodpočíta, ale zohľadňuje reálnu cenu opravy,“ vysvetľuje.  V prípade havarijného poistenia treba počítať aj s vašou spoluúčasťou, ak ju neznížite na nulu možnými pripoisteniami. No ako upozorňuje odborník, pri fleetových vozidlách má nulová spoluúčasť skôr kontraproduktívny charakter. „Je najdrahšia a zamestnancov nemotivuje k opatrnosti pri jazde,“ hovorí Vladimír Guštafik. Z dlhodobého hľadiska často speje k výpovedi, či zrušeniu poistného zo strany poisťovne, respektíve k výraznému zvýšeniu poistných sadzieb. V prípade operatívneho lízingu je zo štatistík Business Lease najčastejšie využívanou medzi firmami spoluúčasť 5 percent a minimálne 165 eur, pričom má klient vždy možnosť si vybrať z viacerých možností poistenia.

  1. Čo zvažujte pri malej firme

V prípade malej firmy býva často problémom, že vzhľadom na menší fleet nedokáže lobovať za nižšie ceny pri zachovaní kvality napríklad asistenčných služieb. Nižšia cena za poistku sa však dá dosiahnuť aj bez toho, aby ste si znižovali rozsah služieb či trpeli pomalšou likvidáciu. Hoci dnes hlavne mnoho veľkých firiem už využíva operatívny lízing, ktorý im šetrí čas a peniaze pri správe, riešením je aj pre firmy s malým vozidlovým parkom. Dôvodom je, že v tomto prípade výhodnejšiu cenu poistenia dohaduje lízingová spoločnosť. Výhodnejšia cena vychádza z toho, že sú v nej už zahrnuté dostupné zľavy a bonusy, ako aj veľký objem poistenia, ktoré lízingová spoločnosť umiestňuje v jednotlivých poisťovniach,“ podotýka Vladimír Guštafik. Zároveň ďalšou výhodou je administratíva. „Lízingová spoločnosť vybaví celú poistnú udalosť. Klient jej iba nahlási škodu, čo je v prípade Business Lease možné vykonať online prostredníctvom webového formuláru, a odovzdá vozidlo zmluvnému servisu na opravu,“ vysvetľuje. Ďalšie kroky s poisťovňou už rieši lízingová spoločnosť. „Vodič Business Lease nemusí po opravení čakať na vrátenie vozidla, kým servis dostane od poisťovne tzv. krycí list, ktorý bežne zasiela poisťovňa servisu až po zlikvidovaní poistnej udalosti, ale môže si vozidlo vyzdvihnúť ihneď po ukončení opravy,“ dodáva.

  1. GAP poistenie pomôže

Hoci GAP poistenie je položka navyše, často veľmi významne kryje finančnú stratu. „Ide o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou vozidla,“ vysvetľuje Vladimír Guštafik. Každé nové vozidlo stráca svoju trhovú hodnotu najviac v prvých rokoch od jeho kúpy, a teda v prípade jeho krádeže alebo totálnej škody je jeho trhová hodnota výrazne pod jeho účtovnou zostatkovou hodnotou vedenej v účtovníctve firmy. „Pri totálnej škode vozidla – krádeži alebo havárie, kedy je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky aktuálnej trhovej ceny auta,“ vysvetľuje. Rozdiel, čiže stratu, by ste bez GAP poistenia znášali vy ako klient poisťovne, čo užívateľom pri operatívnom leasingu od Business Lease nehrozí, nakoľko GAP poistenie je vždy štandardnou súčasťou havarijného poistenia.

Značky: