Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na plnohodnotný a zdravý život potrebujeme kvalitné životné podmienky. Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Univerzitné prostredie Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) prostredníctvom technologických zlepšení prispieva k riešeniu problému znečisťovania, úspešne dokončilo výskum v medzinárodnom projekte AIR TRITIA.

Výsledky tri a pol ročnej práce na projekte AIR TRITIA fungujú ako otvorený expertný systém riadenia kvality ovzdušia (AQMS) podporený vedeckými poznatkami. Najvýznamnejšími výstupmi projektu sú stratégie riadenia kvality ovzdušia a akčné plány pre všetky kraje, vojvodstvá a pilotné mestá zúčastnené v projekte. Medzinárodný projekt bol ukončený v novembri 2020.

Pre stratégiu bolo ponúknutých 90 druhov opatrení, z ktorých bolo možné vyberať kombinácie podľa situácie vyhovujúcej potrebám mesta/kraja/vojvodstva. Opatrenia, ktoré sú pre mesto/kraj/vojvodstvo preferované, boli následne rozpracované a namodelované v systéme AQMS. Z opatrení si každý kraj/mesto vytvoril svoj konkrétny Akčný plán.

Mesto Žilina neustále pracuje na zlepšení stavu ovzdušia a výstupy projektu sú mu nápomocné pri rozhodovacích procesoch, dokonca budú bližšie k občanovi – budú prepojené na stránku mesta Žilina. Hlavnou inováciou projektu je uplatnenie spoločného prístupu k riadeniu kvality ovzdušia na medzinárodnej úrovni, nielen na lokálnej úrovni mesta: Zilina.pptx.pdf (interreg-central.eu)

Pre samosprávy sú tieto materiály veľmi dôležité. Získali nielen zhodnotenie súčasného stavu, ale aj predikciu pre najbližšie roky, ako smerovať k zlepšeniu stavu kvality ovzdušia. Taktiež vedia na ich základe kvalifikovane rozhodovať pri vydávaní povolení. Komplexný systém riadenia kvality AQMS je dostupný na https://aqms.vsb.cz/. Mestá zúčastnené priamo na riešení projektu sú Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik.

Výstup z časti Predpovedný systém varovania – PWS, ktorý poskytuje aktuálne informácie o predpokladanom znečistení ovzdušia počas nasledujúcich 48 hodín je dostupný na http://air-tritia-test.herokuapp.com/sk. Keď SHMU vyhlási smogovú situáciu alebo varovanie pre mesto, na tomto odkaze si vieme pozrieť veľmi aktuálne a presné  informácie.

Dosiahnuté výsledky sú publikované v monografii Riadenie kvality ovzdušia a Atlas ovzdušia regiónu TRITIA. Obe knihy prinášajú aj praktické výstupy a môžu byť inšpiratívnym príkladom pre tvorivých a zvedavých študentov.

Medzinárodný projekt AIR TRITIA zameraný na kvalitu ovzdušia v pohraničnom regióne TRITIA (Žilinský samosprávny kraj, Moravsko-sliezskeho kraj, Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo) riešilo konzorcium zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Na projekte spolupracovalo pätnásť projektových partnerov z regiónu, Žilinskú univerzitu v Žiline reprezentovala Stavebná fakulta a Výskumné centrum, zastúpené bolo aj mesto Žilina a ŽSK.

Značky: