Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Stabilita vo verejnej doprave je nevyhnutná pre celú cestujúcu verejnosť. V reakcii na problematickú situáciu v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa na tom zhodli autobusoví dopravcovia združení v Zväze autobusovej dopravy (ZAD).

Možné ohrozenie základnej služby vo verejnom záujme, teda dopravy ľudí do práce či do škôl, je znepokojivým signálom. Medializovaná nepriaznivá situácia v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) bola jednou z tém posledného tohtoročného zhromaždenia ZAD.

Predstavitelia ZAD vnímajú celú situáciu aj ako dôsledok nevhodnej komunikácie problematiky s následným vyvolaním prílišných emócií, čo určite neprospieva verejnej doprave. Spochybňovanie platnosti zmlúv predĺžených formou dodatku v zmysle platného nariadenia EÚ a rovnako spochybňovanie investícií do autobusov, ako aj odpisovania tejto investície ako možného dôvodu na predĺženie zmluvy, hodnotí ZAD ako počudovania hodné a vecne nesprávne.

Je nevyhnutné, aby BBSK a dopravcovia konštruktívne rokovali. „Je v záujme celej cestujúcej verejnosti, aby si obe zúčastnené strany zasadli za rokovací stôl a čím skôr uzatvorili dohodu, ktorá jasne zastabilizuje situáciu v prímestskej autobusovej doprave v BBSK,“ uvádza prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský.

EÚ myslela aj na nedostatky dopravného trhu a špecifiká krajín

Zmluvy o službách vo verejnom záujme boli s autobusovými dopravcami v BBSK predĺžené formou spomínaného dodatku a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, účinného od roku 2009. Tento právny predpis prešiel do slovenskej legislatívy priamo. Stanovil tiež 10-ročnú lehotu, aby bola situácia v členských štátoch EÚ po roku 2019 v súlade s nariadením. Implementácia tohto nariadenia do praxe vytvára na Slovensku stabilizovaný priestor, v ktorom sa bude zvyšovať kvalita služieb verejnej dopravy, zabezpečí jej spoľahlivosť  a dlhodobú udržateľnosť. Prispeje tiež k pozitívnemu vnímaniu verejnej dopravy v očiach širokej verejnosti.

Zhromaždenie Zväzu autobusovej dopravy konštatovalo, že jednorazové predlžovanie zmlúv o najviac 50 % ich pôvodnej dĺžky je možným spôsobom, ako riešiť deficity dopravného trhu. Samotné nariadenie s nimi počíta, keďže môžu vznikať práve v súvislosti s jeho zavádzaním do praxe.

ZAD zaujal tiež jasné stanovisko v súvislosti s účtovným odpisovaním vozidlových parkov dopravcov, ktoré sa aktuálne stalo predmetom sporu. Autobus je bezpochyby základným pracovným prostriedkom a kľúčovým aktívom autobusového dopravcu, bez ktorého nie je možné vykonávať autobusovú dopravu. Bez investícií do autobusov nie je možné udržiavať resp. zvyšovať kvalitu poskytovanej služby.

Stanoviská Zväzu autobusovej dopravy podporujú aj právne posudky, ktoré ZAD má k dispozícii.

Na Slovensku dnes vo verejnej autobusovej doprave nedominujú štátne monopoly s neobmedzene platnými zmluvami, nízkou kvalitou služieb a vysokými nákladmi, čo je dodnes, resp. donedávna bola situácia vo viacerých krajinách Európskej únie. Naopak, celá prímestská autobusová doprava je vykonávaná súkromnými spoločnosťami. Štát má v bývalých podnikoch SAD minoritnú účasť), navyše je doplnená súkromnými spoločnosťami podnikajúcimi v  komerčnej diaľkovej doprave. Trhová situácia v doprave na Slovensku teda s predstihom napĺňa zámery spomínaného nariadenia Európskej únie. To tiež stanovuje pravidlá pre nové obstarávania služieb verejnej dopravy formou výberových konaní.

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) združuje najvýznamnejšie podniky na Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom záujme v autobusovej doprave pre samosprávne kraje (spoločnosti slovenskej autobusovej dopravy SAD). Sektor slovenskej autobusovej dopravy ročne prevezie takmer 250 miliónov cestujúcich, vykoná viac ako 230 miliónov km a jeho flotila predstavuje 4.300 vozidiel. Spoločnosti pravidelne investujú do modernizácie a bezpečnosti vozidiel a komfortu autobusových staníc. Zväz autobusovej dopravy má 17 členov, ktorými sú najväčší autobusoví dopravcovia na Slovensku.

Značky: