Štúdia Oxford Economics veľmi detailne analyzuje celkové dopady možného vylúčenia firmy Huawei na ekonomiku v Európe. A veru, nie sú to pozitívne správy.

Huawei je naozaj veľká spoločnosť a na hrubom domácom produkte v roku 2019 sa podieľala sumou až 16,4 miliardy eur. Je to celkový vplyv tejto firmy, do ktorého je započítaný priamy vplyv (2,6 miliardy), ale aj nepriamy cez partnerov a straty spôsobené nižšou spotrebou.

V minulom roku priamo pre Huawei v celej Európe pracovalo 13 800 ľudí, aj s partnermi Huawei dáva prácu pre 224 300 ľudí. Firma s partnermi odviedla pre Európu daň vo výške 6,3 miliardy eur. Tieto peniaze by určite chýbali v post-koronovej ére a nie je jasné, čím by ich bolo možné nahradiť.

Veľa rozhodne investícia do infraštruktúry pre technológiu 5G

Veľa rozhodne investícia do infraštruktúry pre technológiu 5G

Investície do veda a výskumu

Nie je to však len o peniazoch. Huawei v Európe investuje do výskumno-vzdelávacieho procesu, v rámci Európy má až 16 veľkých vedeckých centier. A investícia do vedy nie je v prípade tejto firmy záležitosť posledného roka, ale takto sa správa posledných 10 rokov.

Svedčí o tom aj počet patentových prihlášok na Európskom patentovom úrade. Strategickým zameraním vedeckých centier Huawei je umelá inteligencia, komunikačná technológia, autonómne automobily, cloud computing, ale aj kybernetická bezpečnosť. Investície do vedy a vzdelania za rok 2019 presahujú 1 miliardu eur.

Huawei predajňa

Najväčšia predajňa Huawei na svete. Zdroj: Huawei

Digitálna doba pre Európu

Ako vyhlásila Európska komisia, jedným z jej hlavných cieľov je vytvoriť „Európu vhodnú pre digitálnu dobu„. Je to Európa, kde občania a podniky ťažia z technológie, spravodlivej digitálnej ekonomiky a spoločnosť žije a pracuje v otvorenom a demokratickom prostredí dlhodobo udržateľným spôsobom.

Práve umelá inteligencia má pri tejto stratégii priniesť výrazné zlepšenie zdravotnej starostlivosti, bezpečnejšiu a čistejšiu dopravu, vyššiu efektivitu výroby a udržateľnú spotrebu zdrojov. Splnenie takýchto cieľov Komisie pri digitálnej agende bude vyžadovať vstup a pomoc digitálnych technologických lídrov. Medzi takých Huawei jednoznačne patrí a ako ukázala správa Oxford Economics v roku 2019, táto firma tvorila naozaj významný príspevok pre európsku ekonomiku.

Ekonomický prínos spoločnosti Huawei Oxford Economics meria na základe troch metrík:

  1. vplyv na hrubý domáci produkt Európy, presnejšie povedané na hrubej pridanej hodnote (GVA)
  2. počet zamestnávaných ľudí
  3. výška odvedenej dane pre jednotlivé štáty

Posudzuje sa pri tom:

  • priamy vplyv (direct) daný priamo spoločnosťou Hauwei a jej pobočkami. Zahŕňa ekonomickú činnosť a zamestnanie generované v zastúpeniach Huawei
  • nepriamy vplyv (indirect)  stimulovaný celým dodávateľským reťazcom (tovary a služby) v rámci celej Európy
  • následne vyvolaný vplyv (inducted), ktorý zahŕňa širšie ekonomické črty vychádzajúce z  miezd v celom sektore. Tieto peniaze neskôr ľudia míňajú v maloobchode, pri oddychu a pod. a tvoria odvodený zisk pre iné spoločnosti

Príspevok Huawei v Európe narastá

Štúdia sa zaoberá aj postupným navyšovaním príspevku firmy Huawei na ekonomiku Európy.  Ten sa za posledných 5 rokov stále zvyšoval a nadobudol exponenciálny charakter.

Príspevok k celkovému domácemu produktu Európy za posledných 5 rokov. Sumy sú v miliardách eur

Príspevok k celkovému hrubému domácemu produktu Európy za posledných 5 rokov od 2015. Sumy sú v miliardách eur

Najväčší vplyv na HDP má pritom samotná výroba, nasleduje predaj a služby. Do celkového vplyvu na HDP sa počíta so všetkými divíziami Huawei vrátane budovania komunikačnej infraštruktúry, predaja koncových zariadení a obchodných služieb.

Percentuálne veľmi podobne rastie aj zamestnanosť ľudí pre Huawei v Európe, najväčší nárast sa pritom dosiahol pri nepriamom zamestnávaní u partnerov tejto firmy.

Vývoj počtu zamestnancov pre Huawei za posledných 5 rokov. Hodnoty sú v tisíckach

Vývoj počtu zamestnancov pre Huawei za posledných 5 rokov. Hodnoty sú v tisíckach

Opäť, najviac ľudí pracuje pre Huawei pri samotnej výrobe, významný podiel ale patrí a vedeckým kádrom a poskytovaným službám.

Z hľadiska priameho získania peňazí sú pre štáty veľmi dôležité dane. Aj tu je vidieť za posledných 5 rokov radikálny nárast. Ten sa prejavil hlavne v roku 2019. Sumy v grafe sú pritom prepočítané na kurzy platné v roku 2019.

Sumy odvedených daní v rámci celej Európy za posledných 5 rokov. Sumy sú v miliardách eur

Sumy odvedených daní v rámci celej Európy za posledných 5 rokov. Sumy sú v miliardách eur

Ako vyplýva zo štúdie Oxford Economics, odstavenie spoločnosti Huawei od Európy by sme pocítili všetci. Ročný výpadok na úrovni 6 miliárd eur akosi nie je zanedbateľná suma, rovnako ako úbytok zamestnaných ľudí na úrovni 224 000 sa následne prejaví.

Politické vylúčenie Huawei z 5G nechce ani Ericssson

Huawei a jeho vylúčenie z čisto politických dôvodov sa pritom spomína hlavne v súvislosti s technológiou 5G. Snahu o takéto vylúčenie naštartoval dnes už takmer bývalý americký prezident Donalda Trumpa. V tejto súvislosti je veľmi zaujímavá správa o tom, že na obranu spoločnosti Huawei sa postavil aj generálny riaditeľ konkurenčnej firmy Ericsson.

Ten prehlásil pre Financial Times, že toto bude viesť k porušeniu všeobecných štandardov medzi rôznymi oblasťami vo svete. Šéf Ericssonu tiež uviedol, že takéto rozhodnutie môže v dlhodobom meradle viesť k oneskoreniu pri implementácii technológie 5G a to si Európa nemôže dovoliť.

Vylúčenie Huawei najviac pocíti Veľká Británia

Správa Oxford Economics ide ešte ďalej a analyzuje možné vylúčenie firmy Huawei špecificky pre jednotlivé krajiny Európy. Na príspevku na hrubom domácom produkte pritom najviac utrpí Veľká Británia a Nemecko, ak by sa tak naozaj stalo. O niečo menší vplyv by tento krok mal pre krajiny strednej a východnej Európy.

Príspevok Huawei k HDP pre jednotlivé krajiny v Európe

Príspevok Huawei k HDP pre jednotlivé krajiny v Európe

Špeciálne sa pritom štúdia venuje Českej republike, čo je pre Slovensko najbližší sused. Vylúčenie Huawei z trhu tejto krajiny by pripravilo o prácu 2600 ľudí. Priamo pre Huawei pritom pracuje v ČR už 300 ľudí. Česká republika by vylúčením Huawei prišla o celkový príspevok 109 miliónov eur na HDP a odvedená daň by bola o 50 miliónov eur nižšia – znamená to úbytok 0,1% z celkového daňového odvodu.

Celá analýza Oxford Economics tak varuje pred vylúčením Huawei, pretože by to malo výrazný dopad na celú ekonomiku, ale aj vzdelanostnú úroveň v Európe. Náš región by takto mohol začať ešte viac zaostávať za ázijskými krajinami a pocítili by sme to všetci.

Vplyv Huawei na českú republiku

Vplyv Huawei na Českú republiku

Zdroj: Oxford Economics

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.