Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vicepremiér Richard Raši dnes v Banskej Bystrici ohlásil zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2019. Podporené budú aktivity zamerané na vytváranie partnerstiev na regionálnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na prípravu inovatívnych a pilotných projektov.

„Pomoc regiónom je pre nás kľúčová. Systematicky pracujeme na znižovaní regionálnych rozdielov a budovaní lepšej budúcnosti pre slovenské regióny, mestá a vidiecke oblasti. Napriek tomu, že Slovensko patrí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám Európskej únie, stále sú tu regióny, ktoré potrebujú pomôcť a regionálne rozdiely, s ktorými sa musíme vysporiadať,“ povedal vicepremiér Richard Raši a dodal, že „až 30 % z viac ako milióna eur v tejto výzve poputuje prednostne na projekty realizované v najmenej rozvinutých okresoch.“

V dnes zverejnenej výzve na podporu je vyčlenených 1 135 346 eur. Na jeden projekt je možné získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur, pričom spolufinancovanie z vlastných zdrojov je vo výške 10 % z vlastných zdrojov.

Do výzvy sa môžu zapojiť obce a vyššie územné celky, občianske združenia a neziskové organizácie, rozvojové regionálne agentúry, slovenské časti euroregiónov a európske zoskupenia územnej spolupráce. Dotácie môžu získať napríklad na prípravu mladých ľudí na trh práce, na rozvoj cestovného ruchu, na zvyšovanie kvality života na vidieku, ochranu prírody či  starostlivosť o kultúrne dedičstvo. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami do 30. júna 2019.

Žiadosť je možné podať do elektronickej schránky alebo prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne ÚPVII. K žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja žiadateľ prikladá  popis projektu, plán aktivít projektu a celkového rozpočtu projektu. Priložiť treba aj plán činnosti v oblasti regionálneho rozvoja na príslušný rozpočtový rok, čestné vyhlásenie a súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov. Ak sa projekt realizuje v partnerstve, tak aj vyhlásenie o partnerstve. Výzva je zverejnená na webe vicepremier.gov.sk.

Značky: